Walim, dnia 06.06.2018 r.

IT.6840.1.6.2018

WYKAZ Nr 06/2018 z dnia

06 czerwca 2018 roku

 

nieruchomości położonej w Olszyńcu przy ul. Świdnickiej nr 9, stanowiącej  pomieszczenie  gospodarcze o pow. użytkowej 7,07 m 2  z którym związany jest udział wynoszący  186/10000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz  działki numer 174/7 o pow. 0,0818 ha - przeznaczonej  do sprzedaży  na powiększenie składu lokalu, w drodze  przetargu ustnego ograniczonego dla  właścicieli lokali  położonych w budynku w Olszyńcu, ul. Świdnicka nr 9.

położenie nieruchomości -  ul. Świdnicka nr 9, Olszyniec,

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej -  SW1W/00039210/6, działka nr  174/7 

o pow. 818 m2,

sposób zagospodarowania -  pomieszczenie gospodarcze o pow. 7,07 m2  stanowić będzie pomieszczenie przynależne do lokalu właściciela, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu,

przeznaczenie : na  powiększenie składu lokalu mieszkalnego lub użytkowego,

opis nieruchomości -  udział Gminy Walim wynoszący 186/10000 na który składa się

pomieszczenie gospodarcze o pow. 7,07 m2   usytuowane na poddaszu budynku,

nabywca udziału - wyłoniony w drodze przetargu ustnego ograniczonego  -  właściciel lokalu w budynku - Olszyniec, ul. Świdnicka nr 9,

 

cena sprzedaży - 1500 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 07 czerwca 2018 roku.

Wykaz podlega: wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres 21 dni tj. od 07 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku  oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl) i na stronie Urzędu Gminy Walim-(www.walim.pl) : menu Dla inwestora - Przetargi i ogloszenia.