Walim, dnia 16.05.2018 r.

IT.6840.1.4.2018

Wykaz Nr  04/2018 z  dnia  16.05.2018 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

  68802/5

 Walim

obręb

 Walim

Nr obrębu

0009

  748/10

  0,0027 ha

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym o pow. użytkowej 20,40 m.2 .  

Dla działki zostanie ustanowiona służebność drogowa na działce 748/20.

 Teren obsługi komunikacyjnej - garaż.    

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem

 7 100 zł.

w tym cena działki 2100 zł. oraz wartość nakładów na wybudowanie garażu 5000 zł. Do ceny działki zostanie doliczony 23 % VAT.

Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności wynosi 1800 zł. + 23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  16.05.2018  roku.

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od  16.05.2018 r. do  07.06.2018 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).