Walim, dnia 10.04.2018 r.

IT.6840.1.2.2018

Wykaz Nr  2/2018 z  dnia 10 kwietnia 2018   roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do zbycia.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

  32643/1

   Walim

ul. Kościuszki nr 4

Nr obrębu

0009

 577/2

  0,1417 ha

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym

  o powierzchni użytkowej 477,40 m2,  trzykondygnacyjnym, murowanym, podpiwniczonym, krytym papą, umieszczonym w wykazie zabytków Gminy Walim.

   W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walim ( zatw. Uchwałą Rady Gminy Walim nr XIX/101/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.) działka oznaczona jest symbolami :

C4. 58 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych,

KDW - drogi wewnętrzne

KDZ - drogi publiczne klasy lokalnej.

Nieruchomość przeznaczona na wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiuw celu prowadzenia działalności statutowej.

 Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminnej osoby prawnej - Gminna Biblioteka Publiczna -umowa darowizny.

wartość -106 750 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od   10 kwietnia 2018 roku.

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od 10 kwietnia 2018 roku do 02 maja 2018 roku oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim

 -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).