Walim, dnia    28.12.2017 r.

O G Ł O S ZE N I E  Nr  30/2017

Wójt  Gminy  Walim ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na oddanie  w dzierżawę na okres

od 01  lutego 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku nieruchomości gruntowej położonej

 w  Walimiu .

Przedmiotem przetargu  jest  część działki numer 149/2 o  pow. 110 m2 , położonej w   Walimiu, przeznaczonej na ogródek  w skład której wchodzi użytek rolny: Pastwisko klasy IV. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta Nr  SW1W/00045933/5.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi :  15 zł.

Postąpienie :  5 zł.

 Do  kwoty uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek    VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu  25 stycznia 2018 roku o godzinie 13 00  

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu 

przy ul. Bocznej nr 9, pokój nr 1.

Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w kwocie 

15 zł. nie później niż do dnia  23 stycznia 2018 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr  08 1020 5095 0000 5802 0011 4272.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1%  kwoty wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet  czynszu, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi. Czynsz dzierżawny roczny płatny jest do 15 - go maja w okresie obowiązywania   umowy.

Protokół z przetargu stanowi  podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w terminie do dnia 

 01 lutego 2018 roku.

W  przypadku odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega

zwrotowi.

 Wzywa się zainteresowanych  do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wydzierżawiający wydzierżawia nieruchomość na podstawie katastru ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Okazanie granic przedmiotu dzierżawy przez uprawnionego geodetę na wniosek i koszt dzierżawcy za pobraniem zaliczki na wykonanie prac geodezyjnych.

Wójt ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr  7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 74 8494 350.

 Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w  na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w  Walimiu oraz na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej - przetargi www.bip.walim.pl .