Walim, dnia 14.12.2017 r.

Wykaz Nr 18/2017 z  dnia  14 grudnia 2017 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

 64325/9

  Dziećmorowice

obręb

Dziećmorowice nr 2

Nr obrębu

0007

 157 

  0,1273 ha

  Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana przy drodze asfaltowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Na nieruchomości znajdują się liczne zakrzaczenia

 i zadrzewienia .

W ewidencji gruntów oznaczona symbolem RIVa.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dziećmorowice cz. I A i  B, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr X/52/2011 z dnia  28 września 2011 roku,  działka oznaczona jest symbolami:  MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i  KDD- tereny dróg publicznych dojazdowych.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem

     29 000 zł.

+ 23 % VAT

2

SW1W/000

30964/3

Walim

obręb Walim

Nr obrębu

0009

610/6

0,1910 ha

  Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej o nieregularnym kształcie, położona przy potoku oraz przy drodze asfaltowej

w sąsiedztwie terenów rolnych. 

W ewidencji gruntów oznaczona symbolem  PsV.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem :  C5.25MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

  i  uzupełniające przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa

 i nieuciążliwa działalność gospodarcza.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem

    27 500 zł.

+ 23 % VAT

3

SW1W/000

 29302/5

Walim

obręb Walim

Nr obrębu

0009

 63/2

0,1652 ha

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze asfaltowej i drodze gruntowej w sąsiedztwie terenów rolnych, terenów budowlanych.   Kształt działki zbliżony do prostokąta. W ewidencji gruntów oznaczona symbolem Bp.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem :   D.28 MN/U  - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

 i  mieszkaniowo - rekreacyjnej.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem

35 000 zł.

+ 23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  14 grudnia 2017 roku.

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od    14.12.2017 r. do  05.01.2018 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).