Wójt  Gminy  Walim

OGŁASZA  NABÓR  NA

 STANOWISKO  D/S  INWESTYCJI I TRANSPORTU

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do pojęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie techniczne, preferowane wyższe.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie:

            - ustawa o samorządzie gminnym

            - ustawa o finansach publicznych

            - ustawa o pracownikach samorządowych

            - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Walim, Statut Gminy Walim,

 • umiejętności obsługi systemów informatycznych,
 • cechy osobowości: sumienność i staranność, szybkość i trafność podejmowania decyzji, umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych, umiejętność pracy w zespole.

 

3. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

            .          współpraca i korespondowanie ze wszystkimi uczestnikami procesu

                        inwestycyjno - remontowego,

            .          sporządzanie sprawozdań w zakresie swoich obowiązków,

            .          zakup i rozliczanie materiałowe wykonywanych prac budowlanych,

            .          prowadzenie wydatków związanych z funduszem sołeckim,

            .          opisywanie i zatwierdzanie faktur do zapłaty w zakresie funduszu sołeckiego,

            .          współpraca z innymi referatami i jednostkami organizacjami gminy

                        w zakresie swoich obowiązków,

            .          rozliczanie rzeczowe i materiałowe wykonywanych zadań w ramach

                        robót publicznych,

            .          koordynacja , nadzór i rozliczanie pojazdów gminy,

            .          organizacja transportu publicznego na terenie gminy Walim,

            .          wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu publicznego osób na terenie

                        gminy Walim lub w jej granicach administracyjnych,

            .          opiniowanie na wniosek innych urzędów wydawania zezwoleń na

                        wykonywanie transportu publicznego osób lub ich zmian,

            .          kontrola wykonywania przewozów w krajowym transporcie publicznym

                        osób, wykonywanych na terenie gminy Walim,

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopia dyplomu ukończenia szkoły, studiów oraz dokumentów z których wynikają dodatkowe kwalifikacje,
 • kserokopia świadectw pracy,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101,poz.926 z późniejszymi zmianami).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (listopad 2017r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 6,54%. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko  d/s inwestycji i transportu do dnia 20.12.2017r do godz. 12.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

 

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

 

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r , poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

 

Walim 06.12.2017r

 

Wójt Gminy Walim

                                                                                              Adam Hausman

----------------------------------------------------------------------------------------------

Walim 21.12.2017r

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko d/s INWESTYCJI I TRANSPORTU

nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

 Małgorzata Iskierka

Walim

2.

 Mateusz Kulaszewicz

Walim

Renata Świerszczak - Sekretarz Komisji

Walim 2017.12.21 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walim, dnia 27.12.2017r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Stanowisko d/s inwestycji i transportu

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a

 Pan/i Małgorzata Iskierka zamieszkały/a Walim.

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 2 kandydatów.

Zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Pani Małgorzata Iskierka wykazała się dobrą znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 27.12.2017r