Kładka/37/2017                                                                                          Walim, 18.01.2018 r.

 

 

 

Ogłoszenie nr 500013566-N-2018 z dnia 18-01-2018 r.

Gmina Walim: Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4 - 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Numer naboru: RPDS.04.04.04-IP.03-02-203/16 - ZIT AW

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 612296-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 500064243-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Walim, Krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9, 58320   Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, e-mail przetargi@walim.pl, faks.
Adres strony internetowej (url): www.bip.walim.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

Kładka/37/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa Przedmiot zamówienia nie dotyczy pozycji nr 4.12/55d.4.12 przedmiaru tj. dostawa i montaż prefabrykowanych siedzisk, rys. nr 25 projektu wykonawczego oraz rys. nr 4 projektu budowlanego, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania kładki, w tym zastosowanie wszystkich niezbędnych elementów do późniejszego montażu tych siedzisk. Wykonawca w przypadku konieczności obniżenia lustra wody na czas realizacji robót zobowiązany jest do uzgodnienia ewentualnego zrzutu wody z jeziora z jego zarządcą tj. TAURON EKOENERGIA Sp. z o.o., Ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra. Powyższe załączniki należy traktować jako całość i czytać łącznie (przedmiar robót, STWiOR, projekt budowlany, projekt wykonawczy, wzór umowy). Wykonawca zobowiązany jest w pełni zapoznać się z ich zawartością i wymaganiami. Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VIII SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45221000-2, 45221100-3, 45100000-8, 45110000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3154026.07 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: mostyoddzialwroclaw@strabag.com 
Adres pocztowy: Ul. Parzniewska 10 
Kod pocztowy: 05-800 
Miejscowość: Pruszków 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5607572.95 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5607572.95 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7145112.95 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Obsługa geodezyjna, roboty drogowe, rozbiórkowe, ziemne, żelbetowe, wykończeniowe, izolacje i nawierzchnie, kotwy gruntowe, kable sprężające, roboty odwodnieniowe, ustrój nośny, siedziska 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

 

Kładka/37/2017                                                                                                    Walim, 09.01.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Kładka/37/2017

Nazwa zadania:

Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim"

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto, termin płatności, okres gwarancji. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 17.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty

(I kryterium)

Cena oferty brutto

Punkty

(II kryterium)

Termin płatności

Punkty

(III kryterium)

Okres gwarancji

Punkty

(łącznie)

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

60

10

30

100

2

HIMMEL I PAPESCH OPOLE Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39

45-920 Opole

59,35

10

10

79,35

3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" Sp. z o.o.

Ul. Górny Bór 31a

43-430 Skoczów

51,34

10

30

91,34

4

BUDIMEX S.A.

Ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

47,09

10

30

87,09

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

Kładka/37/2017                                                                                          Walim, 14.12.2017 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 14.12.2017 r.

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 3.879.452,07 zł brutto

2. Wpłynęły: 4 oferty

 

 

Oferta nr 1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena oferty brutto: 5.607.572,95 zł

Termin realizacji zadania: 31.10.2018 r.

Termin płatności: 30 dni

Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach): 72

 

Oferta nr 2

HIMMEL I PAPESCH OPOLE Sp. z o.o.

Ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole

Cena oferty brutto: 5.668.652,42 zł

Termin realizacji zadania: 31.10.2018 r.

Termin płatności: 30 dni 

Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach): 48

 

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" Sp. z o.o.

Ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów

Cena oferty brutto: 6.552.992,11 zł

Termin realizacji zadania: 31.10.2018 r.

Termin płatności: 30 dni 

Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach): 72

 

Oferta nr 4

BUDIMEX S.A.

Ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Cena oferty brutto: 7.145.112,95 zł

Termin realizacji zadania: 31.10.2018 r.

Termin płatności: 30 dni 

Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach): 72

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

 

Kładka/37/2017                                                                                          Walim, 08.12.2017 r.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

z dn. 04.12.2017 r.

 

 

 

Pyt. 1) Projekt Wykonawczy przewiduje zbrojenie konstrukcji przy użyciu prętów o średnicach 18 i 22 mm, które obecnie nie są oferowane przez wiodących producentów i dystrybutorów stali. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę średnic zastosowanego zbrojenia? Czy podane w PW średnice i stopień zbrojenia elementów obiektu są bezwzględnie obowiązujące?

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany średnic zbrojenia. Dopuszcza się zastosowanie każdej stali klasy A-IIIN (RB500W) o klasie ciągliwości B i C wg Eurokodu 2. Możliwe są pewne zmiany (na etapie budowy), ale na koszt Wykonawcy.

 

Pyt. 2) Projekt Wykonawczy nie przewiduje etapowania robót w przypadku budowy podpór ze względu na konieczność wykonania sprężenia kotew gruntowych oraz nie obejmuje zbrojenia stref docisku przy zakotwieniach kabli nośnych oraz  kotwach gruntowych.  Ponadto z PW nie wynika w jakich płaszczyznach (w przekroju  poprzecznym przyczółków) oraz na jakiej wysokości należy zakotwić kotwy gruntowe w konstrukcji przyczółków. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie, gdyż uniemożliwia to rzetelne przygotowanie oferty.

Odp. Na rys. 22 Projektu Wykonawczego zaznaczone są przerwy technologiczne (po wykonaniu ław fundamentowych podpór) zatem przewidziano etapowanie budowy podpór. Kotwy w przyczółkach należny kotwić nad kablami sprężającymi. Zbrojenie strefy docisku pokazano na rys. 10.

 

Pyt. 3) Zgodnie z udzieloną odpowiedzią zabezpieczenie antykorozyjne kabli nośnych może stanowić jedynie iniekcja osłon kablowych smarem, woskiem lub wazeliną (brak cynkowania, brak indywidualnych osłon itd.). Prowadzi to znaczącego obniżenia trwałości konstrukcji nośnej i stanowi znaczącą zmianę w zakresie zabezpieczenia głównego elementu konstrukcyjnego obiektu. Czy wobec powyższego Zamawiający posiada zgodę Nadzoru Autorskiego (Projektanta Projektu Budowlanego) dopuszczającą wprowadzenie tak istotnej zmiany?

Odp. Po licznych pytaniach, opinii Projektanta, fachowej literatury i ostatnich realizacji Zamawiający postanawia wrócić do pierwotnego rozwiązania antykorozyjnego kabli sprężających, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi M-12.02.01 p. 2.6.
Każdy drut powinien być indywidualnie ocynkowany na gorąco w ilości 180 do 240 g/m. Każdy splot powinien posiadać osłonkę z polietylenu o dużej gęstości (PHED) o grubości min.1,5mm.
Wolne przestrzenie miedzy drutami i osłonką powinny być wypełnione parafiną ropopochodną nie wchodzącą w reakcje z osłonką PHED, wypełnienie powinno uniemożliwić dostęp wilgoci do splotu. System zakotwień lin nośnych musi spełniać warunki i być przebadany w zakresie amplitudy naprężeń w linach większej niż 180 MPa.

 

Pyt. 4) W związku z powyższym czy i w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować stan lub przeprowadzić kontrolę, uzupełnienie lub wymianę środka zabezpieczenia antykorozyjnego cięgien? Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić zaprojektowanie rozwiązań oraz wykonanie elementów, które będą służyły powyższemu celowi?

Odp. Za odpowiednio wykonanie zabezpieczenie antykorozyjne kabli sprężających odpowiada Wykonawca i firma wykonująca sprężenie. Sposób wykonania zabezpieczenia powinien być szczegółowo opracowany i zatwierdzony przez Inżyniera. Iniekcję należny rozpocząć od miejsc najniższych i wprowadzać pod ciśnieniem aż wypłynie w miejscach najwyższych.

 

Pyt. 5) Czy Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie wykonanie zabezpieczeń przed wjazdem na obiekt pojazdów mechanicznych?

Odp. Projektant nie przewidział ruchu po obiekcie dla pojazdów mechanicznych. Należy uwzględnić w ofercie po jednym słupku (z elementami odblaskowymi) na dojściach do kładki uniemożliwiające wjazd pojazdom dwuśladowym.

 

Pyt. 6) Z uwagi na konieczność montażu osłon kablowych (odpowiedź na pyt. 21 z dnia 20.11.2017 r.) czy w zakresie zadania jest również wykonanie okablowania oraz przyłącza energii elektrycznej?

Odp. Nie.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman 

 


 

Kładka/37/2017                                                                                                   Walim, 01.12.2017 r.

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

z dn. 29.11.2017 r.

 

 

 

Pyt. 1. Bardzo prosimy o kontrolę ilości prefabrykatów wyszczególnionych w przedmiarze robót. Zamawiający podaje ilość 20+9+16 = 45 szt., natomiast zgodnie z dokumentacją łączna ilość prefabrykatów to 42 szt.

Odp. 1. Prawidłowa ilość prefabrykatów to 42 szt (17+9+16). W przedmiarze (poz. 47) należy wpisać ilość 17 sztuk (wartość należny uwzględnić w kosztorysie ofertowym).

 

Pyt. 2. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 z dnia 20.11.2017 roku Zamawiający prosi, aby szczegółowy kosztorys ofertowy był złożony w formie przedstawionej poniżej:

 

Lp.

Podstawa wyceny

Opis pozycji

Jedn.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

 

W związku z odpowiedzią prosimy o potwierdzenie, że szczegółowy kosztorys, który Wykonawca ma złożyć do oferty nie musi zawierać wyszczególnienia wartości kosztorysowych robocizny (R), materiałów budowlanych (M), pracy sprzętu budowlanego (S), kosztów zakupu materiałów budowlanych (Kz), kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z), a także zestawienia materiałów i sprzętu wraz z cenami?

Odp. 2. Kosztorys ofertowy ma być złożony w formie jak w odpowiedzi na pytanie nr 23 z dnia 20.11.2017 roku z uwzględnieniem wyszczególnienia wartości kosztorysowych robocizny (R), materiałów budowlanych (M), pracy sprzętu budowlanego (S), kosztów zakupu materiałów budowlanych (Kz), kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z), a także z zestawieniem materiałów i sprzętu wraz z cenami.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

  


 

 

UWAGA !!!  <dn. 24.11.2017 r.>

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane w dn. 10-21.11.2017 r.

(dostępne w załączeniu u dołu strony)

Zamawiający wprowadza zmiany w treści ogłoszenia (treść poniżej), SIWZ oraz zał. nr 2 do SIWZ.

Jednocześnie przesuwa termin składania ofert na dzień 14.12.2017 r. godz. 12:00.

Tym samym zmianie ulega termin otwarcia ofert na 14.12.2017 r. godz. 12:15.

Zmiany dostępne są poniżej oraz w załącznikach: "Zmiana SIWZ z dn. 24.11.2017 r."

oraz "Zmiana zał. nr 2 Oświadczenia Wykonawcy z dn. 24.11.2017 r."

 

 


 

 

 

Kładka/37/2017                                                                                                   Walim, 24.11.2017 r.

 

Ogłoszenie nr 500064243-N-2017 z dnia 24-11-2017 r.

Walim: Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego

w Gminie Walim"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 612296-N-2017 
Data: 07/11/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, Krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9, 58320   Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, e-mail przetargi@walim.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.bip.walim.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda: - wykazania, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o podobnym charakterze o wartości minimum 3.000.000,00 zł brutto, polegającą na budowie betonowego obiektu mostowego wieloprzęsłowego z kablami zewnętrznymi o rozpiętości przęsła min.

 


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-04, godzina: 12:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-14, godzina: 12:00

II.2) Tekst, który należy dodać

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 2.2) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


UWAGA !!! <dn. 22.11.2017 roku>

Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie z dnia 20.11.2017 r.  (dostępne w załączeniu u dołu strony).


UWAGA !!! <dn. 21.11.2017 roku>

Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie z dnia 21.11.2017 r.  (dostępne w załączeniu u dołu strony).


UWAGA !!! <dn. 21.11.2017 roku>

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania z dnia 21.11.2017 r.  (dostępne w załączeniu u dołu strony).


UWAGA !!! <dn. 20.11.2017 roku>

Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie z dnia 10.11.2017 r.  (dostępne w załączeniu u dołu strony).


UWAGA !!! <dn. 20.11.2017 roku>

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytanie z dnia 16.11.2017 r.  (dostępne w załączeniu u dołu strony).


Kładka/37/2017                                                                                    Walim, 07.11.2017 r.

 

 

Ogłoszenie nr 612296-N-2017 z dnia 2017-11-07 r. 

Gmina Walim: Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak
Nazwa projektu lub programu 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4 - 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Numer naboru: RPDS.04.04.04-IP.03-02-203/16 - ZIT AW

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna 9, 58320   Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, email przetargi@walim.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.walim.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.bip.walim.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pocztą tradycyjną / osobiście 
Adres: 
Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim" 
Numer referencyjny: Kładka/37/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa Przedmiot zamówienia nie dotyczy pozycji nr 4.12/55d.4.12 przedmiaru tj. dostawa i montaż prefabrykowanych siedzisk, rys. nr 25 projektu wykonawczego oraz rys. nr 4 projektu budowlanego, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania kładki, w tym zastosowanie wszystkich niezbędnych elementów do późniejszego montażu tych siedzisk. Wykonawca w przypadku konieczności obniżenia lustra wody na czas realizacji robót zobowiązany jest do uzgodnienia ewentualnego zrzutu wody z jeziora z jego zarządcą tj. TAURON EKOENERGIA Sp. z o.o., Ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra. Powyższe załączniki należy traktować jako całość i czytać łącznie (przedmiar robót, STWiOR, projekt budowlany, projekt wykonawczy, wzór umowy). Wykonawca zobowiązany jest w pełni zapoznać się z ich zawartością i wymaganiami. Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VIII SIWZ. 
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9 
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45221000-2

45221100-3

45100000-8

45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31 
II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda: - wykazania, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o podobnym charakterze o wartości minimum 3.000.000,00 zł brutto, polegającą na budowie betonowego obiektu mostowego wieloprzęsłowego z kablami zewnętrznymi o rozpiętości przęsła min. 70 metrów i całkowitej długości min. 100 metrów, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. - dysponowania przez Wykonawcę osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, a mianowicie: a) osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń), b) osobą / osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: . inżynieryjnej mostowej . inżynieryjnej drogowej 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), a mianowicie Wykonawca ten zobowiązany jest złożyć: a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1-3. 5. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23) Pzp (załącznik nr 7 do SIWZ), a w przypadku, gdy wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - przekazywana przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz osób (Załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego. 3. Kosztorys ofertowy (szczegółowy) planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania. Załączony kosztorys pełni wyłącznie funkcję informacyjną i pomocniczą przy weryfikacji oferty Wykonawcy i nie będzie podlegał ocenie. 4. Dowód wniesienia wadium (zgodnie z pkt. IX.3 lub IX.4 SIWZ).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 z dopiskiem "Wadium - Kładka/37/2017" 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem bankowym) należy dołączyć kserokopię potwierdzenia dokonania przelewu. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, oryginał bądź kserokopie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, musi być ona gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem. Winna ona zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie: "Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) tj. 1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: b) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej" 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania, bądź którego oferta została odrzucona. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

> Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Termin płatności

10,00

Okres gwarancji

30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia robót, a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-04, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dn. 04.12.2017 r. godz. 12:15

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman