Wójt Gminy Walim ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 KIEROWNIK REFERATU IT

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

.                                     obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych  państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

.                  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

.                  niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

.                  wykształcenie wyższe budowlane,

.                                 trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

.                                 znajomość programów kosztorysowania,

.                                 uprawnienia budowlane,

.                                 pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

.                                 komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

.                                 doświadczenie w pracy samorządowej

3. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

.                                 opracowywanie założeń rzeczowo-finansowych do gminnych programów inwestycyjnych,

.                                 przygotowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych, dostaw i usług,

.                                 prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym i rzeczowym inwestycji i           remontów które są współfinansowane ze źródeł pozabudżetowych gminy,

.                                 prowadzenie i koordynowanie wszystkich bieżących spraw inwestycyjno-remontowych      realizowanych na terenie gminy,

.                                 współpraca z gminnymi jednostkami w zakresie organizowania przetargów,

.                                 opracowanie projektów programów związanych z rozwojem gminy,

.                                 realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy w zakresie referatu infrastruktury         technicznej,

.                                 koordynacja i nadzór nad pracą referatu IT.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

.                                 życiorys (CV),

.                                 list motywacyjny,

.                                 kopia dyplomy ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe    kwalifikacje,

.                                 kserokopia świadectw pracy,

.                                 oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,

            związanych z dysponowaniem środkami publicznym,

.                                 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw           publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

.                                 oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

.                                 oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

.                                 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych

                  osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101,poz.926 z późniejszymi zmianami).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (wrzesień 2017r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 5,69%. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko kierownika referatu infrastruktury technicznej

 do dnia 17.11.2017r do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

Walim 02.11.2017r                                                  Wójt Gminy Walim

                                                                              Adam Hausman