ZARZĄDZENIE NR  258/2017

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018.

Na podstawie § 4 Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§1.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018 (załącznik nr 1).

§2.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji oraz stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów.

§3.

Termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały:

rozpoczęcie konsultacji 10 października  2017 r.

zakończenie konsultacji 31 października  2017 r.§4.

Forma konsultacji

a. Konsultacje będą przeprowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnienia ,,formularza konsultacyjnego,, i w formie papierowej dokumentu udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Gminy Walim (załącznik nr 2).

b. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9 do godz. 15.30  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@walim.pl w terminie określonym w §3.

Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać: ,,Konsultacje Programu Współpracy 2018"

§5.

Publikacja  informacji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji, projekt konsultowanego dokumentu oraz formularz konsultacji udostępnione są na:

a. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Walim (www.bip.walim.pl)

b. Strona internetowa Gminy Walim (www.walim.pl)

c. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Walim

§6.

Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Walim (www.walim.pl), tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Walim nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

§7.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Artur Jarczok, kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu tel. 74 8423033, email: sport@walim.pl

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Walim nr VII/35/2011 z dnia 30 maja 2011 r. zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w sprawie projektu współpracy Gminy Walim z organizacjami pożytku publicznego na rok 2018.Sporządził: Artur Jarczok

Otrzymują:

1. Kierownik CSIR

2. Referat Organizacyjny