Walim, dnia    10.10.2017 r.

               Ogłoszenie Nr 26/2016

               Wójt Gminy Walim  ogłasza

 rokowania  na sprzedaż  działki  numer 104 o pow.  1797  m 2 położonej w  Dziećmorowicach, obręb Dziećmorowice nr 1,  jednostka ewidencyjna Walim.  Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana przy drodze asfaltowej ulicy Sienkiewicza w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dziećmorowice cz. I A i  B, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr X/52/2011 z dnia 30 maja 2011 roku,  działka oznaczona jest symbolami:  MN/U1  - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, KDZ- tereny dróg publicznych zbiorczych. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta  nr  SW1W/00074966/7. Nieruchomość  stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

 Cenę wywoławczą do rokowań ustala się w wysokości  35 000, 00 zł.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr 1 najpóźniej do  09 listopada 2017 r. do godz. 14 00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem :" zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż  działki numer 104 położonej w Dziećmorowicach "

 Zgłoszenie powinno zawierać :

-         imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

-         datę sporządzenia zgłoszenia;

-         oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki

       bez zastrzeżeń;

-         oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu;

-         proponowaną cenę ( nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;

-         kopię  dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania zostaną przeprowadzone  w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9

  16 listopada 2017 r. o godzinie 10 00 .

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest dokonanie wpłaty zaliczki w pieniądzu tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie  3 500,00 zł,- Zaliczkę można wpłacać gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim Nr konta :  08 1020 5095 0000 5802 0011  4272  PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nie później niż do dnia  09 listopada 2017 roku.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania  zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast zaliczka wpłacona przez pozostałe osoby, podlega zwrotowi.

 Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przetargowej:

1/   dowód tożsamości,

2/ w przypadku uczestnictwa w rokowaniach pełnomocnika, przedłożyć notarialnie   potwierdzone pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania,

3/   przypadku uczestnictwa w  rokowaniach jednego z małżonków, konieczne jest :

  • przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

.        złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

.        złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu  lokalu do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

4/ w przypadku uczestnictwa w  rokowaniach osoby prawnej - przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów których zgłoszenia zostały  zakwalifikowane  do udziału w tej części, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób. Cel prowadzenia rokowań - uzyskanie najwyższej ceny.

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 Zastrzega się, że komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania  rokowań.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem  nieruchomości: opłata sądowa i notarialna.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie.

W przypadku kolizji inwestycji  z istniejącą infrastruktura techniczną - przeniesienie na koszt nabywcy w uzgodnieniu  z właściwym organem sieciowym.

     

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami upłynął   04.05.2017 roku.

Przetargi zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzono  26 czerwca 2017 roku

i  12 września 2017 r.

Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 74 8494 350

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w Walimiu oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -

( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).