Wykaz Nr 12/2017 z  dnia  25.07. 2017 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie

nieruchomości

numer obrębu

Numer

 działki

Pow. nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/

00022951/0

   Walim

ul.

 Kolonia Górna

nr 11

0009

 

450/5

294/3

294/4

450/7

    2,5462 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

murowanym, krytym

dachówką ceramiczną o pow. użytkowej 

116,67 m2 wraz z budynkiem  pełniącym funkcje budynku gospodarczego o pow.

 zabudowy   40 m2 .

 Nieruchomość położona przy drodze gruntowej . Na nieruchomości : studnia i przyłącze sieci elektrycznej.

Nieruchomość nie

wykorzystywana rolniczo,

występują liczne zakrzaczenia i zadrzewienia, na części nieruchomości znajduje się staw.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość przeznaczona  jest  pod  :

1)  zabudowę zagrodową

i zabudowę rekreacyjną -możliwa jest lokalizacja na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu ( np. garaż) oraz urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń towarzyszących w zakresie  komunikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej  i ogrodzeń

 ( C1.39 RM/UT);

2) drogi wewnętrzne ( KDW);

3)  tereny użytkowane rolniczo z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej i turystycznej tj. ciągi spacerowe, trasy rowerowe, obiekty usługowe o charakterze usług małej gastronomii, wiaty i zadaszenia chroniące przed deszczem, itp., które mogą być realizowane na gruntach niewymagających  zgody zmiany  przeznaczenia na cele nierolnicze

( 52.R/UT ).

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 440 000  zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od   25 lipca  2017 roku.

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,  oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia

na okres od   25.07.2017 r. do   16.08.2017 r.