Kredyt/20/2017                                                                                                   Walim, 08.08.2017 r.

 

 

Ogłoszenie nr 500009868-N-2017 z dnia 08-08-2017 r.

Gmina Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.930.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 544694-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 500003011-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Walim, Krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9, 58320   Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, e-mail przetargi@walim.pl, faks.
Adres strony internetowej (url): www.bip.walim.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.930.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): Kredyt/20/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.930.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Udzielenie kredytu w jednej transzy 2.930.000,00 PLN (dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy 00/100) do 31.07.2017 r. Obsługa kredytu do 31.12.2027 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 31.07.2017 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2027 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.12.2027 r. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową oraz kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Ogólne warunki umowy zawarte zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 66130000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 500000.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3, w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 
Email wykonawcy: bskw@bskw.com.pl 
Adres pocztowy: Ul. Rynek 4 
Kod pocztowy: 55-080 
Miejscowość: Kąty Wrocławskie 
Kraj/woj.: 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 546805.63 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 528588.39 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 604057.14 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

 

Kredyt/20/2017                                                                                                  Walim, 27.07.2017 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Kredyt/20/2017

Nazwa zadania:

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.930.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich

Ul. Rynek 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 95,80 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto, marża, jednorazowa prowizja. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dn. 02.08.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty

(I kryterium)

Cena oferty

Punkty

(II kryterium)

Marża

Punkty

(III kryterium)

Prowizja

Punkty

(łącznie)

1

Bank Spółdzielczy

w Kątach Wrocławskich

Ul. Rynek 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

58,00

17,80

20,00

95,80

2

Bank Spółdzielczy

w Świdnicy

Ul. Długa 9

58-100 Świdnica

60,00

20,00

1,33

81,33

3

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski S. A.

Ul. Chrobrego 9

58-300 Wałbrzych

52,50

14,24

0,00

66,74

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

 

 

Z up. Wójta

Inspektor ds. Organizacyjnych i Kadr

Renata Świerszczak

 

 

 

 

Kredyt/20/2017                                                                                           Walim, 27.07.2017 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 25.07.2017 r.

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiaj?cego na realizację zadania: 250.000,00 zł brutto

2. Wpłynęły: 3 oferty

 

Oferta nr 1

Bank Spółdzielczy w K?tach Wrocławskich

Ul. Rynek 4, 55-080 K?ty Wrocławskie

Cena oferty brutto: 546.805,63 zł

Termin wykonania: 31.07.2017 r.

 

Oferta nr 2

Bank Spółdzielczy w |widnicy

Ul. Długa 9, 58-100 |widnica

Cena oferty brutto: 528.588,39 zł

Termin wykonania: 31.07.2017 r.

 

Oferta nr 3

Powszechna Kasa Oszczędno?ci Bank Polski S. A.

Ul. Chrobrego 9, 58-300 Wałbrzych

Cena oferty brutto: 604.057,14 zł

Termin wykonania: 31.07.2017 r.

 

Z up. Wójta

Inspektor ds. Organizacyjnych i Kadr

Renata |wierszczak

 

 

 

 

 


 

 

 

UWAGA !!!  <dn. 19.07.2017 r.>

 

 

U dołu strony zamieszczono zał?cznik - Imformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Walim.

 

 

 


 

 

UWAGA !!!  <dn. 19.07.2017 r.>

 

 

Zamawiaj?cy udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 19.07.2017 r. Tre?ć pytań i odpowiedzi dostępne w zał?czniku u dołu strony.

 

 

 


 

 

UWAGA !!!  <dn. 18.07.2017 r.>

 

 

U dołu strony zamieszczono zał?cznik - Uchwała nr III/167/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 lipca 2017 r. 

 

 

 


 

 

UWAGA !!!  <dn. 17.07.2017 r.>

 

 

Zamawiaj?cy udziela odpowiedzi na pytane do SIWZ z dn. 17.07.2017 r. Tre?ć pytania i odpowiedz dostępna w zał?czniku u dołu strony.

 

 


 

 

UWAGA !!!  <dn. 17.07.2017 r.>

 

 

U dołu strony zamieszczono za?wiadczenie o wyborze Wójta Gminy Walim.

 


 

 

 

UWAGA !!!  <dn. 13.07.2017 r.>

 

 

Zamawiaj?cy udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 11-13.07.2017 r. Tre?ć pytań i odpowiedzi dostępna w zał?czniku u dołu strony.

 

 

 


 

 

 

UWAGA !!!  <dn. 11.07.2017 r.>

 

 

Zamawiaj?cy informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz zał?czniki dot. odpowiedzi na pytania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostępne jest poniżej, natomiast zmienione zał?czniki zamieszczono u dołu strony jako zał?cznik pn. "Zmiany zał?czników z dn. 11.07.2017 r."

 

 

 

 


 

 

 

 

Kredyt/20/2017                                                                                           Walim, 11.07.2017 r.

 

 

 

Ogłoszenie nr 500003011-N-2017 z dnia 11-07-2017 r.

Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.930.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzie?ci tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat wcze?niej zaci?gniętych kredytów i pożyczek
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 544694-N-2017 
Data: 04/07/2017 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Gmina Walim, Krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9, 58320   Walim, woj. dolno?l?skie, państwo Polska, tel. 748 494 340, e-mail przetargi@walim.pl, faks
Adres strony internetowej (url): www.bip.walim.pl 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-13, godzina: 12:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-25, godzina: 12:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.6) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Miejsce i termin otwarcia ofert: Urz?d Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad, dn. 25.07.2017 r. godz. 12:15 

 

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

 


 

UWAGA !!!  <dn. 07.07.2017 r.>

Zmianie ulega zał?cznik nr 5 do SIWZ tj. Harmonogram spłat kredytu. Nowy harmonogram dostępny jako zał?cznik u dołu strony.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuję, że udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ (dostępne w zał?czniku)

 

 


 

Kredyt/20/2017                                                                                                      Walim, 04.07.2017 r.

 

 

Ogłoszenie nr 544694-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Gmina Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.930.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzie?ci tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat wcze?niej zaci?gniętych kredytów i pożyczek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej 

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog? ubiegać się wył?cznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalno?ć, lub działalno?ć ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będ? realizowały zamówienie, obejmuje społeczn? i zawodow? integrację osób będ?cych członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaĽnik zatrudnienia osób należ?cych do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9 , 58320   Walim, woj. dolno?l?skie, państwo Polska, tel. 748 494 340, , e-mail przetargi@walim.pl, , faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.walim.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Administracja samorz?dowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowi?zków między zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiaj?cymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiaj?cych): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpo?redni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.bip.walim.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Poczt? tradycyjn? / osobi?cie 
Adres: 
Urz?d Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpo?redni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.930.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzie?ci tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat wcze?niej zaci?gniętych kredytów i pożyczek 
Numer referencyjny: Kredyt/20/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwo?ci składania ofert czę?ciowych 
Zamówienie podzielone jest na czę?ci: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ł?cznie następuj?cych czę?ci lub grup czę?ci: 
Maksymalna liczba czę?ci zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko?ć, zakres, rodzaj i ilo?ć dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2.930.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzie?ci tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat wcze?niej zaci?gniętych kredytów i pożyczek. Udzielenie kredytu w jednej transzy 2.930.000,00 PLN (dwa miliony dziewięćset trzydzie?ci tysięcy 00/100) do 31.07.2017 r. Obsługa kredytu do 31.12.2027 r. Płatno?ć kredytu w jednej transzy do 31.07.2017 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2027 roku z możliwo?ci? spłaty kredytu w terminie wcze?niejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - zał?cznik nr 4 do SIWZ) Odsetki płacone będ? w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesi?ca, ostatnia rata odsetkowa 31.12.2027 r. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny "in blanco" wraz z deklaracj? wekslow? oraz kontrasygnat? Skarbnika Gminy. Ogólne warunki umowy zawarte zostały w zał?czniku nr 3 do SIWZ. 
II.5) Główny kod CPV: 66130000-0 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita warto?ć zamówienia (jeżeli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia)
Warto?ć bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna warto?ć w całym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesi?cach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2027-12-31 
II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej działalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Okre?lenie warunków: Wykonawca spełni powyższy warunek, je?li posiada zezwolenie lub inny dokument uprawniaj?cy do wykonywania czynno?ci bankowych zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z póĽn. zm.) 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowi?zany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek je?li złoży o?wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zał?cznik nr 2 do SIWZ) 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolno?ć techniczna lub zawodowa 
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowi?zany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek je?li złoży o?wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zał?cznik nr 2 do SIWZ) 
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje następuj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ O|WIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
O?wiadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ O|WIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO|CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Odpis z wła?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno?ci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się § 7 ust. 1 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ż?dać zamawiaj?cy od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27 lipca 2016, poz. 1126). Jeżeli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy ż?da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1. 3. Informacja o braku przynależno?ci do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23) Pzp - Zał?cznik nr 5 do SIWZ, a w przypadku, gdy wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej - listę podmiotów należ?cych do tej samej grupy kapitałowej - przekazywana przez Wykonawcę Zamawiaj?cemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

III.5) WYKAZ O|WIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO|CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzaj?cy, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ O|WIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO|CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Zał?cznik nr 1 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiaj?cy ż?da wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł?czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł?czenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będ? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których warto?ci będ? przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostan? udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będ? warunki, na jakich wykonawcy będ? mogli licytować (minimalne wysoko?ci post?pień): 
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie poł?czeń: 
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Marża

20,00

Jednorazowa prowizja

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które musz? spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiaj?cy przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
|rodki służ?ce ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-13, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na piln? potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mog? być sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie cało?ci lub czę?ci zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli ?rodki służ?ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie cało?ci lub czę?ci zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urz?d Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dn. 13.07.2017 r. godz. 12:15

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman