Walim, dnia 16.05.2017 r.

OGŁOSZENIE Nr  19/2017

Wójt Gminy Walim ogłasza :

  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działki  numer 104 o pow.  1797  m 2 położonej w  Dziećmorowicach, obręb Dziećmorowice nr 1,  jednostka ewidencyjna Walim.  Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana przy drodze asfaltowej ulicy Sienkiewicza w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dziećmorowice cz. I A i  B, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr X/52/2011 z dnia 30 maja 2011 roku,  działka oznaczona jest symbolami:  MN/U1  - tereny zabudowy mieszkaniowej   i usługowej, KDZ- tereny dróg publicznych zbiorczych. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta  nr  SW1W/00074966/7. Nieruchomość  stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza  -   46 000, 00 zł.  wadium - 4 600, 00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23 % VAT

 Przetarg odbędzie  się    26 czerwca 2017 r. o godzinie  12 00

  w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu,

 ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia  21 czerwca 2017 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr  08 1020 5095 0000 5802 0011 4272.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-   przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest :

  • przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

.         złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

.         złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu działki do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie.

W przypadku kolizji inwestycji  z istniejącą infrastruktura techniczną - przeniesienie na koszt nabywcy w uzgodnieniu  z właściwym organem sieciowym.

  

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia  04 maja 2017 r. 

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń

  w   Dziećmorowicach oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim -

 ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).