Walim, dnia   09.05.2017  r.

OGŁOSZENIE Nr  17/2017

Wójt Gminy Walim ogłasza :

 Pierwszy  przetarg ustny  ograniczony na sprzedaż  działki niezabudowanej numer  368/6  o pow. 214 m 2 położonej w   Zagórzu Śląskim, obręb   Zagórze Śląskie, jednostka ewidencyjna Walim. Działka  położona jest  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej  i  usługowej, nie posiada dostępu do drogi. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem E 7. Uw - zabudowa usługowa nieuciążliwa. Działka przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta  nr  SW1W/00052770/6. Nieruchomość  stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Uzasadnienie :

Przetarg jest ograniczony  dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących  z działką numer  368/6 z uwagi na brak dostępu do drogi (poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej). Działka  368/6 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Cena wywoławcza  -    3 900, 00 zł.  wadium -   390, 00 zł.

do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT

 Przetarg odbędzie  się  12 czerwca 2017 r. o godzinie  10 00 

  w siedzibie Urzędu Gminy  w Walimiu

ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia  07 czerwca 2017 r., dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty, zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową  i wpłacą w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości   w terminie do dnia   07 czerwca 2017 roku na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr  08 1020 5095 0000 5802 0011 4272.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganym dokumentem należy  złożyć w pokoju nr  1, w tut. urzędzie najpóźniej do dnia 07 czerwca 2017 roku do godz. 15 00  .Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć dokument  potwierdzający własność działki  sąsiadującej  ze zbywana nieruchomością. . 

Ponadto  warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania   na każdym etapie postępowania przetargowego,

-   przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest :

  • przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

.         złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

.         złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu działki do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu  akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów. 

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia 04 maja 2017 roku.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w    Zagórzu Śląskim oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i  na stronie  Urzędu Gminy  Walim -

 ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).