Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa

ul. Główna 34

58 – 321 Jugowice

 

 

 Statut jednostki

R A M O W Y S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JUGOWICACH

§ 1.

1.Nazwa szkoły: :Szkoła Podstawowa ďż˝

2.Siedziba szkoły stanowi budynek przy ul. Głównej 34 58-321 Jugowice

3.Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4.Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na piecząciach i stemplach Szkoła

Podstawowa w Jugowicach ul. Główna 34 58-321 Jugowice

§ 2.

1.Statut szkoły określa w szczególności:

1/ cele i zadania szkół wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program

wychowawczy szkół, o którym mowa w odrębnych przepisach,

2/ sposób wykonywania zadań szkół z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

3/ zadania zespołów nauczycielskich wymienionych w § 15

4/ szczegółowe zasady systemu oceniania w danej szkole

5/ organizację innowacyjnej i eksperymentalnej,

6/ organizację zająć dodatkowych dla uczniów ,z uwzględnieniem w szczególności ich

potrzeb rozwojowych,

7/ formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych ,rodzinnych lub

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,

8/ organizację współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz

innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom

i rodzicom,

9/ zasady i formy współdziałania szkół z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w zakresie

nauczania, wychowania i profilaktyki

2.Programy wychowawcze szkół ,o których mowa w § 1 pkt 5 uchwala rada

pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 3.

Statut szkoły określa:

1/szczegółowe kompetencje organów szkół, którymi są:

a/ dyrektor szkoły

b/ rada pedagogiczna

c/ samorzÄ?d uczniowski

d/ rada rodziców

2/ zasady współdziałania organów szkół oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

§ 4.

Statut Szkoły określa organizację szkoły z uwzględnieniem przepisów § 5 - 9

§ 5.

1.Podstawową jednostkę organizacyjną jest oddział

2.W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące programy

wychowania przedszkolnego

§ 6.

1.Oddział można dzielić na grupy na zającia z języków obcych i informatyki oraz na zająciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia Äświczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust.2

2.Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących

powyżej 24 uczniów oraz podczas Äświczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących

powyżej 30 uczniów.

3.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30

uczniów podziału na grupy na zająciach o których mowa w ust.2,można dokonywać za

zgodą organu prowadzącego szkołÄ?,

4.Zającia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 7.

1.Godzina lekcyjna w trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zająć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zająć ustalony w tygodniowym rozkładzie zająć.

2.Czas trwania poszczególnych zająć w klasach I – III ustal nauczyciel prowadzący te zającia, zachowując ogólny tygodniowy czas zająć, o których mowa w ust.1

§ 8

1.Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców

/opiekunów prawnych/ lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicą.

2.W świetlicy prowadzone są zającia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów

w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 9

1.Statut szkoły określa szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkolnej oraz zadania

nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 10

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do 30 kwietnia każdego roku.

2 Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania

dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego

3.Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

4.W arkuszu organizacyjnym umieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły,

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zająć

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący .

§ 11.

Na podstawie zatwierdzonych arkusza organizacyjnego ,dyrektor szkoły z uwzględnieniem

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zająć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zająć edukacyjnych.

§ 12

Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem

przepisów § 13 – 16

§ 13.

1.W szkole,który liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2.Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 14

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 15

1.Nauczyciele prowadzący zającia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego

modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne

zespoły problemowo- zadaniowe

3.Pracę zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu

§ 16.

1.Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca

2.Dla zapewnienia cięgłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby

wychowawca opiekował się danym oddziałem w cięgu całego etapu edukacyjnego.

3.Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 17.

Statut szkoły określa szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do szkoły oraz ich prawa i obowiązki w tym:

1/rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

nie mogą być stosowane kart naruszające nietykalność i godność osobistę ucznia

2/przypadki,w których dyrektor zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o

przeniesienie ucznia do innej szkoły,

3/warunki pobytu w szkole dające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

uzależnieniami, demoralizację oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§ 18

1. Szkoła używa piecząci urządowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 19

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 20

1Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

IV. Plan finansowy Szkoły w Jugowicach na 2003r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 R

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80101 SKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

2003R

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 38.292

Do wynagrodzeń, w tym

- dodatki mieszkaniowe dla 13 nauczycieli 12.417

- dodatki wiejskie dla 14 nauczycieli 25.075

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 800

4010 Wynagrodzenia osobowe 475.105

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe dla 15 nauczycieli: 362.989

W tym:

- płace zasadnicze 250.744

- dodatki za staż pracy, dodatki motywacyjne, 112.245

dodatki za wychowawstwo, dodatek funkcyjny,

godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne,

dodatek za warunki pracy, opiekun stażu, odprawa

emerytalna dla 1 nauczyciela

2. Wynagrodzenia dla pracowników administracji 112.116

 

i obsługi : 1 etat sekretarki, 1 etat konserwatora

4 etaty sprzętaczki, 1 etat dozorca nocny i dozór

kotła co 108.729

- nagrody dyrektora w wys. 1% 1.087

- nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników 2.300

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.650

dla pracowników pedagogicznych oraz

administracji i obsługi

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97.350

w wys. 17,99 % wynagrodzeń

4120 Składki na fundusz pracy 13.191

w wys. 2,45% wynagrodzeń

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.100

w tym:

- środki czystości 1.800

- art. gospodarcze 900

- druki szkolne 500

- art. biurowe i materiały eksploatacyjne do kserokopiarki

drukarki i komputerów w pracowni komputerowej 1.000

- art. bhp dla pracowników 1.000

- odzież robocza i ochronna 500

- paliwo do kosiarki 200

- zakup Ĺ?awek i krzeseł 1.400

- przepisy i informatory 800

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 500

i księżek, w tym:

- księżki do biblioteki szkolnej 250

- sprzęt sportowy 250

4260 Zakup energii 43.420

w tym:

- energia elektryczna 11.200

- gaz 32.220

4300 Zakup usług pozostałych 9.190 w tym:

- usługi telefoniczne 2.000

- usługi telefoniczne w prac. internetowej 700

- prenumerata Gazety Szkolnej, Głosu Nauczyciels. 240

- wywóz nieczystości 1.200

- usługi kominiarskie 1.000

- przeględy p. pożarowe 200

- usługi pocztowe 200

- badania okresowe 600

- prowizja bankowa 700

- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego 1.000

- kontrole sanitarne 400

- partycypacja w kosztach utrzymania prezesa ZNP 950

/ wg liczby członków/

4410 Podróże służbowe krajowe 250

4440 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych 27.687

w wys. 8% wynagrodzeń dla pracowników

pedagogicznych, w wys. 37,5% przeciętnego

wynagrodzenia z II kw. 2002 r dla pracowników administracji

i obsługi oraz w wys. 6,25% przeciętnego wynagrodzenia

dla emerytów i rencistów obsługi

RAZEM 694.104 747.735 107,73

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 R

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 Ĺ?WIETLICE SZKOLNE

ŚWIETLICA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUGOWICACH

§ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

2003 r

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 2.386

do wynagrodzeń

w tym:

- dodatek mieszkaniowy dla 1 nauczyciela 936

- dodatek wiejski dla 1 nauczyciela 1.450

4010 Wynagrodzenia osobowe 18.309

Wynagrodzenia dla 1 nauczyciela:

- płaca zasadnicza 14.502

- dodatek za staż pracy, dodatek motywacyjny 3.807

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.335

w wys. 8,5 % wynagrodzeń

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.964

w wys. 17,99 % wynagrodzeń, dodatków socj.

4120 Składki na fundusz pracy 540

w wys. 2,45 % wynagrodzeń, dodatków socj.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500

w tym:

- środki czystości 350

- art. bhp dla pracownika 150

4260 Zakup energii 500

w tym:

- energia elektryczna 500

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.190

w wys. 8% wynagrodzeń dla pracowników

pedagogicznych

RAZEM 28.724