Walim, dnia  08.03.2017 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  08.03.2017 r. do 29.03.2017 r.

wykaz Nr  2/2017 z dnia  08.03.2017 r. nieruchomości gminnych

przeznaczonych do  sprzedaży.

Wykaz Nr 2/2017 z  dnia   08 marca 2017 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

 30638/9

 Walim

Nr obrębu

0009

 82/3 

  1,9481 ha

Działka  niezabudowana położona w bezpośrednim

  sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo oraz terenów zalesionych.

Teren  z dużym spadkiem w kierunku zachodnim. Kształt działki nieregularny.

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako Łąka   V- 1,2385 ha i Las IV- 0,7096 ha.

Rolnicze.

W planie zagospodarowania przestrzennego  działka oznaczona symbolem

22R- tereny użytkowane rolniczo, zadrzewienia oraz zalesienia śródpolne.

Dopuszcza się funkcję rekreacji zimowej oraz lokalizację stawów rybnych.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem

    41 600 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  08 marca 2017 roku.