Wyposażenie/5/2017                                                                                 Walim, 23.05.2017 r.

 

Ogłoszenie nr 86599 - 2017 z dnia 2017-05-23 r.

Walim: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń oraz kuchni w ramach zadania "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0004/16

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 36165 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 40681 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9, 58320   Walim, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 748 494 340, faks , e-mail przetargi@walim.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń oraz kuchni w ramach zadania "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

Wyposażenie/5/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń oraz kuchni w ramach zadania "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej"

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2
Dodatkowe kody CPV: 39150000-8, 39141000-2, 39290000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT222707.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert7
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
PHPU ZUBER Andrzej Zuber,  biuro@zuber.pl,  Ul. Krakowska

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 399946,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399946,80
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 541200,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

Wyposażenie/5/2017                                                                                                    Walim, 12.05.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Wyposażenie/5/2017

Nazwa zadania: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń oraz kuchni w ramach zadania "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 7) złożoną przez Wykonawcę:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

Ul. Krakowska29C

50-424 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto, dodatkowa gwarancja na duży sprzęt RTV/AGD oraz dodatkowa gwarancja na mały sprzęt RTV/AGD.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 18.05.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Punkty

(I kryterium)

Cena oferty brutto

Punkty

(II kryterium)

Dodatkowa gwarancja (ubezpieczenie) na duży sprzęt RTV / AGD

Punkty

(III kryterium)

Dodatkowa gwarancja (ubezpieczenie) na mały sprzęt RTV / AGD

Punkty

(łącznie)

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

-

-

-

-

2

PHU "BMS" sp. j.  Z. Bielecki

Ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

-

-

-

-

3

Zakład Usług Tartaczno-Stolarskich Robert Śliwiński

Ul. Trzemeszeńska 35

88-410 Gąsawa

51,06

20

20

91,06

4

ELMAR Anna Karnas

Ul. 3-ego Maja 13

36-030 Błażowa

51,29

20

20

91,29

5

IMPEX TRADE Sp. z o.o.

Ul. Bytkowska 1B

40-955 Katowice

-

-

-

-

6

Usługi Instalacyjno - Budowlane Sławomir Kowalski

Ul. Wyszyńskiego 3

58-320 Walim

44,34

20

20

84,34

7

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

60

20

20

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty nr 1, 2 i 5.

Oferta nr 1

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wniósł wadium w wymaganym terminie tj. do dnia 22.03.2017 r. do godziny 12:00.

Oferta nr 2

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z pkt. VII.5.c) oraz XI.1. SIWZ z dn. 03.03.2017 r. Wykonawca zobowiązany był dołączyć do oferty wypełniony i podpisany zał. nr 7 tj. Opis oferowanego wyposażenia/sprzętu, sporządzony w oparciu o informacje określone w zał. nr 4 tj. Minimalne parametry techniczne. W tabeli 2 w poz. 17 załącznika nr 4 do SIWZ Zamawiający określił wymóg:

"Do oferty należy dołączyć: specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwi Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami".

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 został wezwany do uzupełnienia oferty o specyfikację techniczną dot. sprzętu wyszczególnionego w tabeli 2 poz. 17 w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca uzupełnił ofertę w dn. 24.04.2017 r., jednak zaoferowany w specyfikacji sprzęt nie spełnia minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego dla procesora (liczba rdzeni oraz prędkość taktowania) i dysku twardego (min. pojemność).

Oferta nr 5

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z pkt. VII.5.c) oraz XI.1. SIWZ z dn. 03.03.2017 r. Wykonawca zobowiązany był dołączyć do oferty wypełniony i podpisany zał. nr 7 tj. Opis oferowanego wyposażenia/sprzętu, sporządzony w oparciu o informacje określone w zał. nr 4 tj. Minimalne parametry techniczne. W tabeli 2 w poz. 17 załącznika nr 4 do SIWZ Zamawiający określił wymóg:

"Do oferty należy dołączyć: specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwi Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami".

Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 załączył specyfikację techniczną z której wynika, że zaoferowany sprzęt nie spełnia minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego w kwestii wyposażenia laptopa w złącza. Zamawiający wymagał wyposażenia w co najmniej: HDMI oraz 1 x D-Sub (VGA). Laptop zaoferowany przez firmę IMPEX TRADE Sp. z o.o. z Katowic nie jest wyposażony w złącze D-Sub (VGA).

 

4. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

Wyposażenie/5/2017                                                                                    Walim, 09.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 7 ust.1 i art. 181 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanej w dniu 04.05.2017 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń oraz kuchni w ramach zadania "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej".


Uzasadnienie:
Dnia 04.05.2017 r. Wykonawca - uczestnik postępowania poinformował Zamawiającego o niezgodnym z przepisami ustawy Pzp wyborze oferty firmy: IMPEX TRADE Sp. z o.o., Ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice.

Wnosząc informację Wykonawca przekazał Zamawiającemu, że wybrana oferta jako najkorzystniejsza nie jest zgodna z treścią SIWZ, a zaniechanie jej odrzucenia stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Podstawa prawna:

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 października 2012 r. (sygn. KIO 2037/12, KIO 2047/12).

 Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

Wyposażenie/5/2017                                                                                                   Walim, 04.05.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Wyposażenie/5/2017

Nazwa zadania: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń oraz kuchni w ramach zadania "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej"

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 5) złożoną przez Wykonawcę:

 

IMPEX TRADE Sp. z o.o.

Ul. Bytkowska 1B

40-955 Katowice

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto, dodatkowa gwarancja na duży sprzęt RTV/AGD oraz dodatkowa gwarancja na mały sprzęt RTV/AGD.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 15.05.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Punkty

(I kryterium)

Cena oferty brutto

Punkty

(II kryterium)

Dodatkowa gwarancja (ubezpieczenie) na duży sprzęt RTV / AGD

Punkty

(III kryterium)

Dodatkowa gwarancja (ubezpieczenie) na mały sprzęt RTV / AGD

Punkty

(łącznie)

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

-

-

-

-

2

PHU "BMS" sp. j.  Z. Bielecki

Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

-

-

-

-

3

Zakład Usług Tartaczno-Stolarskich Robert Śliwiński

Ul. Trzemeszeńska 35

88-410 Gąsawa

36,49

20

20

76,49

4

ELMAR Anna Karnas

Ul. 3-ego Maja 13

36-030 Błażowa

36,66

20

20

76,66

5

IMPEX TRADE Sp. z o.o.

Ul. Bytkowska 1B

40-955 Katowice

60

20

20

100

6

Usługi Instalacyjno - Budowlane Sławomir Kowalski

Ul. Wyszyńskiego 3

58-320 Walim

31,69

20

20

71,69

7

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

Ul. Krakowska29C

50-424 Wrocław

42,88

20

20

82,88

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty nr 1 i 2.

 

Oferta nr 1

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wniósł wadium w wymaganym terminie tj. do dnia 22.03.2017 r. do godziny 12:00.

 

Oferta nr 2

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z pkt. VII.5.c) oraz XI.1. SIWZ z dn. 03.03.2017 r. Wykonawca zobowiązany był dołączyć do oferty wypełniony i podpisany zał. nr 7 tj. Opis oferowanego wyposażenia/sprzętu, sporządzony w oparciu o informacje określone w zał. nr 4 tj. Minimalne parametry techniczne. W tabeli 2 w poz. 17 załącznika nr 4 do SIWZ Zamawiający określił wymóg:

"Do oferty należy dołączyć: specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwi Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami".

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 został wezwany do uzupełnienia oferty o specyfikację techniczną dot. sprzętu wyszczególnionego w tabeli 2 poz. 17 w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca uzupełnił ofertę w dn. 24.04.2017 r., jednak zaoferowany w specyfikacji sprzęt nie spełnia minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego dla procesora (liczba rdzeni oraz prędkość taktowania) i dysku twardego (min. pojemność).

4. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

Wyposażenie/5/2017                                                                                 Walim, 22.03.2017 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 22.03.2017 r.

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 509.328,52 zł brutto

2. Wpłynęło: 7 ofert

 

Oferta nr 1

TRONUS POLSKA Sp. z o..

Ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

Cena oferty brutto: 192.386,76 zł

Termin wykonania: 31.10.2017 r.

Termin płatności: 30 dni 

Minimalny okres gwarancji (w miesiącach): 24

Kryterium II: 3 lata

Kryterium III: 3 lata

Wadium: nie wniesiono

 

Oferta nr 2

PHU "BMS" sp. j. Z. Bielecki

Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Cena oferty brutto: 257.562,73 zł

Termin wykonania: 31.10.2017 r.

Termin płatności: 30 dni 

Minimalny okres gwarancji (w miesiącach): 24

Kryterium II: 5 lat

Kryterium III: 3 lata

Wadium: przelew bankowy

 

Oferta nr 3

Zakład Usług Tartaczno - Stolarskich Robert Śliwiński

Ul. Trzemeszeńska 35, 88-410 Gąsawa

Cena oferty brutto: 470.000,00 zł

Termin wykonania: 31.10.2017 r.

Termin płatności: 30 dni 

Minimalny okres gwarancji (w miesiącach): 24

Kryterium II: 5 lat

Kryterium III: 3 lata

Wadium: przelew bankowy

 

Oferta nr 4

ELMAR Anna Karnas

Ul. 3-ego Maja 13, 36-030 Błażowa

Cena oferty brutto: 467.791,00 zł

Termin wykonania: 31.10.2017 r.

Termin płatności: 30 dni 

Minimalny okres gwarancji (w miesiącach): 24

Kryterium II: 5 lat

Kryterium III: 3 lata

Wadium: przelew bankowy

 

Oferta nr 5

IMPEX TRADE Sp. z o.o.

Ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice

Cena oferty brutto: 285.844,62 zł

Termin wykonania: 31.10.2017 r.

Termin płatności: 30 dni 

Minimalny okres gwarancji (w miesiącach): 24

Kryterium II: 5 lat

Kryterium III: 3 lata

Wadium: przelew bankowy

 

Oferta nr 6

Usługi Instalacyjno - Budowlane Sławomir Kowalski

Ul. Wyszyńskiego 3, 58-320 Walim

Cena oferty brutto: 541.200,00 zł

Termin wykonania: 31.10.2017 r.

Termin płatności: 30 dni 

Minimalny okres gwarancji (w miesiącach): 24

Kryterium II: 5 lat

Kryterium III: 3 lata

Wadium: przelew bankowy

 

Oferta nr 7

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Cena oferty brutto: 399.946,80 zł

Termin wykonania: 31.10.2017 r.

Termin płatności: 30 dni 

Minimalny okres gwarancji (w miesiącach): 24

Kryterium II: 5 lat

Kryterium III: 3 lata

Wadium: przelew bankowy

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

UWAGA !!!

Dn. 15.03.2017 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ dot. postępowania o sygn. Wyposażenie/5/2017. Treść pytań i odpowiedzi zamieszczono u dołu strony w załączniku pn. "Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 15.03.2017 r."

 

 

 


 

 

UWAGA !!!

W związku z licznymi pytaniami do SIWZ Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. IV. 6.2) ogłoszenia o zamówieniu przesuwając termin składania ofert na dzień 22.03.2017 r. godz. 12:00. Tym samym zmianie ulega termin otwarcia ofert: 22.03.2017 r. godz. 12:15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 10.03.2017 r. dostępne jest poniżej.

 


 

 

Wyposażenie/5/2017                                                                                    Walim, 10.03.2017 r.

 

Ogłoszenie nr 40681 - 2017 z dnia 2017-03-10 r.

Walim: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń oraz kuchni w ramach zadania "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 36165-2017
Data: 03/03/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, Krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9, 58320   Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, e-mail przetargi@walim.pl, faks
Adres strony internetowej (url): www.bip.walim.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/03/2017, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22/03/2017, godzina: 12:00

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


Wyposażenie/5/2017                                                                                           Walim, 03.03.2017 r.

 

Ogłoszenie nr 36165 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.

Walim: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń oraz kuchni w ramach zadania "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0004/16

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9, 58320   Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, e-mail przetargi@walim.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.bip.walim.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.bip.walim.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Pocztą tradycyjną / osobiście
Adres: 
Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń oraz kuchni w ramach zadania "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej"
Numer referencyjny: Wyposażenie/5/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Zamku Grodno (budynek bramny, budynek łącznika oraz baszta obronna). Dostawa zamówionych elementów winna się odbyć w ścisłym porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych związanych z zadaniem "Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej". Miejsce dostawy: Zamek Grodno Zagórze Śląskie. Zamawiający informuje, że miejsce realizacji dostawy jest trudnodostępne - Zamek Grodno znajduje się na skale na poziomie +445,0 m. n. p. m. Różnica poziomów pomiędzy zjazdem z drogi powiatowej a zamkiem wynosi 66 m. Droga jest w zarządzie Lasów Państwowych i należy uzyskać zgodę na wykorzystanie drogi w celach transportowych. Szerokość drogi to ok. 3,0 m., nawierzchnia gruntowa utwardzona kamieniem miejscowym. Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie wyposażenia i sprzętu określono w załączniku nr 4 do SIWZ tj. Minimalne parametry techniczne. Jednakże dla właściwego doboru wyposażenia Zamawiający załączył projekt budowlany (załącznik nr 5 do SIWZ) celem właściwego rozmieszczenia i prawidłowego doboru przez Wykonawcę wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia. Kolorystyka dostarczanego wyposażenia musi zostać uzgodniona z zarządcą Zamku Grodno (Dyrektorem Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu)
II.5) Główny kod CPV: 39000000-2
Dodatkowe kody CPV:39150000-8, 39141000-2, 39290000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/10/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27 lipca 2016, poz. 1126), a mianowicie Wykonawca ten zobowiązany jest złożyć: a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 lub 2. 3. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23) Pzp - załącznik nr 6 do SIWZ, a w przypadku, gdy wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - przekazywana przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego 3. Opis oferowanego wyposażenia tj. załącznik nr 7 do SIWZ (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 z dopiskiem "Wadium - Wyposażenie/5/2017" 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 750 i 752 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem bankowym) należy dołączyć kserokopię potwierdzenia dokonania przelewu. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, oryginał bądź kserokopie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, musi być ona gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem. Winna ona zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie: "Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm), tj. 1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: b) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej" 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania, bądź którego oferta została odrzucona. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

 

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Dodatkowa gwarancja (ubezpieczenie) na duży sprzęt RTV / AGD

20

Dodatkowa gwarancja (ubezpieczenie) na mały sprzęt RTV / AGD

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia realizacji zadania, a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) zmiana spowodowana działaniem siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, nieprzewidywalnego, nadzwyczajnego, powstałego po zawarciu niniejszej umowy (wojna, atak terrorystyczny, katastrofa ekologiczna itp.) c) zmiana spowodowana przedłużeniem prac budowlanych przez wykonawcę robót i związanym z tym brakiem dostępu do obiektu, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy. d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca winien wyodrębnić te informacje w osobnym pakiecie. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony "Tajemnica Przedsiębiorstwa - Nie Udostępniać Innym Uczestnikom Postępowania". Pozostała część oferty będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych (art. 8 ustawy Pzp - nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy jw.)
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zaleca się, aby informacje te były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Zamawiający zaleca by Wykonawca dołączył do złożonej oferty spis dokumentów zastrzeżonych (danych, informacji, katalogów itp.) oraz by informację o nich zamieścił w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy)
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 15/03/2017, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Oferty należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Miejsce i termin Otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9,58-320 Walim, sala narad,

dn. 15.03.2017 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman