Walim, dnia   03.01.2017 r.

O G Ł O S ZE N I E  Nr   3/2017

Wójt  Gminy  Walim ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony dla osób  zameldowanych,  posiadających gospodarstwo rolne na terenie Gminy Walim na  wydzierżawienie  części nieruchomości  gruntowej

( rolnej ) położonej w  Glinnie  na okres od dnia 01 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Przedmiotem przetargu  jest  część działki numer  246 o pow. 1,54 ha, położonej w  Glinnie, przeznaczonej na cele rolne w skład której wchodzą użytki rolne :   Łąka klasy  IV-  1,31 ha i Ł klasy V - 0,23 ha. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta Nr  SW1W/00064327/3.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi :  2,85 kwintala żyta .

Minimalne postąpienie  1 kwintal.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 roku o godzinie 12 00  

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu 

przy ul. Bocznej nr 9, pokój nr 1.

Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu

 W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane, posiadające gospodarstwo rolne na terenie Gminy Walim, które złożą w Urzędzie Gminy w Walimiu, pokój nr 7 w terminie do dnia  24.01.2017 r. do godz.  1200 dowody  potwierdzające spełnienie warunków  przetargu  :

-         aktualne zaświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie Gminy Walim,

-         kopię decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego lub decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne w tym podatku rolnego,

-         kopię zaświadczenia wydanego przez Agencję  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nadanym numerze identyfikacyjnym gospodarstwa rolnego,

oraz które dokonają wpłaty wadium   kwocie  140, 00 zł  w terminie do  dnia  24 stycznia 2017 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet

czynszu.

Protokół z przetargu stanowi  podstawę do zawarcia umowy dzierżawy od  01 lutego

 2017 roku.

W  przypadku odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega

zwrotowi.

Wysokość czynszu dzierżawnego  będzie przeliczana  wg ceny za 1 kwintal żyta ustalonej

na podstawie komunikatu Prezesa GUS w  sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, która na rok podatkowy

2017 wynosi 52, 44 zł. Czynsz płatny do 15 maja w okresie obowiązywania umowy.

Wzywa się zainteresowanych  do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wydzierżawiający wydzierżawia nieruchomość na podstawie katastru ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Okazanie granic przedmiotu dzierżawy przez uprawnionego geodetę na wniosek i koszt dzierżawcy za pobraniem zaliczki na wykonanie prac geodezyjnych.

Wójt ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr  7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 74 8494 350.

 Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu  03 stycznia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w   Glinnie  oraz na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej - przetargi www.bip.walim.pl .