Walim, dnia 24.11.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, zostały wywieszone na okres od 24.11.2016 r.

do 16.12.2016 r. wykazy  Nr 18/2016 i  Nr 19/2016 z dnia 24.11.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.