Zespół Szkół w Walimiu

ul. Boczna 8

58-320 Walim

NIP 886-25-35-594

I. Nazwisko i imię dyrektora

Andrzej Jurczyński

III. Statut Zespołu Szkół

R A M O W Y S T A T U T

Zespołu Szkół w Walimiu

§ 1.

1.Nazwa szkoły: :Zespół Szkół :

2.Siedziba szkoły stanowi budynek przy ul. Bocznej 8 58-320 Walim

3.Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4.Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach Zespół Szkół w

Walimiu ul. Boczna 8 58-320 Walim

5.W skład Zespołu Szkół wchodzi:

- Publiczna sześcioletnia Szkoła Podstawowa

- Publiczne Gimnazjum

§ 2.

1.Statut Zespołu określa w szczególności:

1/ cele i zadania szkół wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program

wychowawczy szkół, o którym mowa w odrębnych przepisach,

2/sposób wykonywania zadań szkół z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

3/zadania zespołów nauczycielskich wymienionych w § 15

4/szczegołowe zasady systemu oceniania w danej szkole

5/ organizację innowacyjnej i eksperymentalnej,

6/ organizację zajęć dodatkowych dla uczniów ,z uwzględnieniem w szczególności ich

potrzeb rozwojowych,

7/ formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych ,rodzinnych lub

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,

8/ organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz

innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom

i rodzicom,

9/ zasady i formy współdziałania szkół z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w zakresie

nauczania, wychowania i profilaktyki

2.Programy wychowawcze szkół ,o których mowa w § 1 pkt 5 uchwala rada

pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 3.

Statut zespołu określa:

1/szczegółowe kompetencje organów szkół, którymi są:

a/ dyrektor zespołu

b/ wicedyrektor zespołu

c/ rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej

d/ rada pedagogiczna Gimnazjum

e/ samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej

f/ samorząd uczniowski Gimnazjum

g/ rada rodziców Szkoły Podstawowej

h/ rada rodziców Gimnazjum

2/zasady współdziałania organów szkół oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

§ 4.

Statut Zespołu określa organizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z uwzględnieniem

przepisów § 5 - 9

§5.

1.Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest oddział

2.W szkole Podstawowej może być tworzony oddział przedszkolny realizujący program

wychowania przedszkolnego

§ 6.

1.Oddział w Szkole Podstawowej i Gimnazjum można dzielić na grupy na zajęciach

z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania

konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust.2

2.Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących

powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących

powyżej 30 uczniów.

3.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30

uczniów podziału na grupy na zajęciach o których mowa w ust.2,można dokonywać za

zgodą organu prowadzącego Zespół Szkół,

4.Zajęcia z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w klasach IV-VI i Gimnazjum

w klasach I -III prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 7.

1.Godzina lekcyjna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum trwa 45 minut. W uzasadnionych

przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut,

zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie

zajęć.

2.Czas trwania poszczególnych zajęć w Szkole Podstawowej w klasach I-III ustala

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których

mowa w ust.1

§ 8

1.Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców

/opiekunów prawnych/ lub organizację dojazdu do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

szkoła organizuje świetlicę.

2.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów

w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 9

1.Statut Zespołu określa szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkolnej oraz zadania

nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 10

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej i Gimnazjum opracowany przez

dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. o którym mowa

w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania-do 30 kwietnia każdego roku.

2 Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor Zespołu ustala szkolny plan nauczania

dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego

3.Arkusze organizacyjne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący

Zespół do dnia 30 maja danego roku.

4.W arkuszach organizacyjnych umieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły,

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący .

§ 11.

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych ,dyrektor zespołu z uwzględnieniem

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 12

Statut zespołu określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem

przepisów § 13-16

§ 13.

1.W zespole ,który liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2.Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 14

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 15

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego

modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne

zespoły problemowo- zadaniowe

3.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu

§ 16.

1.Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca

2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 17.

Statut Zespołu określa szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz ich prawa i obowiązki w tym:

1/rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

nie mogą być stosowane kart naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia

2/przypadki,w których dyrektor zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o

przeniesienie ucznia do innej szkoły,

3/warunki pobytu w szkole dające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§ 18

1.Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących

w jego skład, zawierającą nazwę zespołu

3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu powinny zawierać nazwę zespołu

i nazw szkoły

§ 19

Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 20

1.Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady gospodarki finansowej zespołu określają odrębne przepisy.

IV .Plan finansowy Zespołu Szkół /Gimnazjum i Szkoły Podstawowej/

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003r

DZIAŁ 801 O?WIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80110 GIMNAZJA

PUBLICZNE GIMNAZJUM W WALIMIU

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

2003R

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 33.031

do wynagrodzeń

w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla 10 nauczycieli 10.733

- dodatki wiejskie dla 12 nauczycieli 22.048

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 250

4010 Wynagrodzenia osobowe 402.447

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe dla 15 nauczycieli 342.305

- płace zasadnicze 220.003

- dodatki za staż pracy, dodatki motywacyjne, dodatki 122.302

za wychowawstwo, dodatek za specjalizację, dodatek

funkcyjny, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa dora?ne,

nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela, opiekun stażu,

dodatek za trudne warunki pracy

2. Wynagrodzenia dla pracowników administracji 60.142

i obsługi : 1 etat sekretarki, 1 etat konserwatora,

2 etaty sprzątaczek, 59.546

- nagrody dyrektora w wys. 1% 596

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.704

dla pracowników pedagogicznych oraz

administracji i obsługi

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83.350

w wys. 17,99 % wynagrodzeń

4120 Składki na fundusz pracy 11.350

w wys. 2,45% wynagrodzeń

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000

w tym:

- środki czystości 1.800

- art. gospodarcze 1.000

- druki szkolne 500

- art. biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarki 1.000

faxu, kserokopiarki, komputerów

- odzież robocza i ochronna 600

- art. bhp dla pracowników 900

- paliwo do 250 24,27

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.933

w wysokości 8% wynagrodzeń dla pracowników

pedagogicznych oraz w wysokości 37,5% przeciętnego

wynagrodzenia z II kw. 2002r dla pracowników

administracji i obsługi

RAZEM 649.4 65

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 R

DZIAŁ 801 O?WIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa w Walimiu

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

2003 R

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 36.260

W tym:

- dodatki mieszkaniowe dla 15 nauczycieli 11.682

- dodatki wiejskie dla 15 nauczycieli 23.978

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 600

4010 Wynagrodzenia osobowe 457.656

w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe dla 16 nauczycieli : 336.749

W tym

-płace zasadnicze 239.750

- dodatki za staż pracy, dodatki motywacyjne, 96.999

dodatki za wychowawstwo, dodatek funkcyjny,

godziny ponadwymiarowe, zastępstwa dora?ne,

dodatek za opiekuna stażu

2. Wynagrodzenia dla pracowników administracji 120.907

i obsługi: 1 etat sekretarki,1 etat konserwatora,

3 etaty sprzątaczki, 1 etat dozorca nocny,

½ etatu dozór kotła co 114.382

- nagrody dyrektora w wys. 1% 1.143

- nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników 5.382

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracown. 34.064

pedagogicznych oraz administracji i obsługi

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

w wys. 17,99 % wynagrodzeń 91.915

4120 Składki na fundusz pracy w wys. 12.400

2,45% wynagrodzeń

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.060

w tym:

- środki czystości 1.800

- art. gospodarcze 900

- druki szkolne, dzienniki lekcyjne 500

- odzież robocza i ochronna 610

- art. bhp dla pracowników 1.000

- paliwo do kosiarki 250

- art. biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarki,

kserokopiarki, komputerów w prac. komputerowej 1.000

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500

w tym:

- książki do biblioteki szkolnej 250

-sprzęt sportowy 250

4260 Zakup energii 50.000

w tym:

- gaz 39.500

- energia elektryczna 7.000

- woda 3.500

4300 Zakup usług pozostałych 10.230

- usługi telefoniczne, internet w prac. 2.000

- wywóz nieczystości 1.500

- usługi kominiarskie 1.000

- badania okresowe 800

- prowizja bankowa 700

- kontrole sanitarne 150

- przeglądy p. pożarowe 150

- usługi pocztowe 150

- konserwacja, naprawa kserokopiarki, komputerów 1.000

- partycypacja w kosztach utrzymania prezesa ZNP /wg liczby

członków/ 2.780

4410 Podróże służbowe krajowe 250

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.905

w wys. 8% wynagrodzeń dla pracown. pedagogicznych,

w wys. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia z II kw.2002r

dla pracowników administracji i obsługi oraz w wys. 6,25%

przeciętnego wynagr. z II kw. 2002 r dla emerytów i rencistów

obsługi i administracji

RAZEM 739.548 727.240 98,34

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 R

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ?WIETLICE SZKOLNE

?WIETLICA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMIU

§ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

2003R

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 2.247

do wynagrodzeń, w tym:

- dodatek wiejski dla 1 nauczyciela 1.707

- dodatek mieszkaniowy dla 1 nauczyciela 540

4010 Wynagrodzenia osobowe 31.351

Wynagrodzenie dla 1 nauczyciela:

- płace zasadnicze 16.656

- dodatek za staż pracy, dodatek motywacyjny, 14.695

dodat funkcyjny, odprawa emeryt., nagr. jubileusz.

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.762

w wys. 8,5% wynagrodzeń

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.596

w wys. 17,99% wynagrodzeń

4120 Składki na fundusz pracy 656

w wys. 2,45% wynagrodzeń

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500

- środki czystości 350

- art. bhp dla pracownika 150

4260 Zakup energii 1.978

-energia elektryczna 1.978

4300 Zakup usług pozostałych 1.800

- wywóz nieczystości 1.000

- roczna opłata za dozór techniczny dświgów tow. 300

- kontrole sanitarne 300

- prowizja bankowa 200

4440 Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych 1.386

RAZEM 44.547 46.276 103,88