Lista

oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminy

aktualizowana  po posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

w dniu 29 czerwca 2016 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Kategoria lokalu

1

Jolanta Śledzińska

Dziećmorowice

socjalny

2

Wiesława Śliwka

Dziećmorowice

socjalny

3

Marta Niewiadomska

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

Leszek Słowik

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

5

Ewa Siwińska

Dziećmorowice

socjalny

6

Mariusz Kubisa

Ostatnio zamieszkały w Walimiu

socjalny

7

Małgorzata Tomkiewicz

Walim

socjalny

8

Klaudia Wojewoda

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

9

Jan Karankiewicz

Niedźwiedzica

socjalny

10

Jan Beczek

Jugowice

socjalny

11

Adam Ramut

Zagórze Śląskie

socjalny                                                               

12

Jan Kononowicz

Walim

socjalny

13

Patrycja Byrska

Walim

przeznaczony najmu na czas nieoznaczony

14

Rafał Schab

Walim

socjalny

15

Paulina Kolasa

Walim

socjalny

16

Jesica Ćwikła

Jugowice

socjalny

17

Cezary Szczęsny

Walim,

socjalny

18

Marlena Kuna

Walim

socjalny

19

Mateusz Łuczak

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

20

Anna Staszczyk

Walim

socjalny

21

Krzysztof Gołębiowski

Jugowice

socjalny

22

Krystian Urbaniec

Walim

socjalny

23

Kamila Wąsik

Walim

socjalny

24

Helena Słojewska

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

25

Waldemar Kolasa

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

26

Waldemar Kołodziej

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

Z listy zatwierdzonej w dniu 4 kwietnia 2016 r.  skreślono  12 gospodarstw domowych , przywrócono na listę jedno gospodarstwo domowe i zaopiniowano 3 wnioski

  1. 5 gospodarstw  skreślono w związku z otrzymaniem propozycji przydziału i podpisaniem umowy najmu na lokale.: Anna Olejniczak, Robert Pokora, Natalia Pietryga, Anna Stachura i Aneta Prokopowicz
  2. 3 gospodarstwa skreślono na mocy § 12 ust 9 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011  Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim ;tj. nie dostarczenie zweryfikowanego wniosku na żądanie: Kamila Dudek, Edyta Przerwa, Angelika Drost. Osobom wymienionym  w pkt 2 przysługuje prawo odwołania się do Wójta w terminie  30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy (§12 ust 10 załącznika do wyżej cytowanej Uchwały)
  3. 3 gospodarstwa skreślono na mocy§ 12 ust 9 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011  Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim ;tj. "które trzykrotnie odmówiły przyjęcia lokalu lub nie przystąpiły do zawarcia umowy najmu bez usprawiedliwionej przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przydziału": Ewa Prątkielewicz, Tomasz Kopp, Sylwia Śmiałowska
  4. 1 gospodarstwo skreślono na  mocy§ 12 ust 9 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011  Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim ;tj. które w wyniku weryfikacji wniosku nie spełniają kryterium dochodowego określonego w § 3 lub w § 4 - Tomasz Młynarczyk
  5. 1 gospodarstwo zostało przywrócone na listę - Ewa Siwińska
  6. 3 wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Wnioskujących umieszczono  na kolejnych pozycjach od nr 24  do nr 26