NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informatyk Urzędu Gminy Walim

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
1. obywatelstwo polskie; 
2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. nieposzlakowaną opinia;
5. wykształcenie wyższe;
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
7. doświadczenie zawodowe - udokumentowane, co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku informatyka;
8. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej

 i technicznej;
9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych;
10. posiadać wiedzę zapewniającą obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery;
11. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN
12. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;
13. posiadać znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych ;
14. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe 
1. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
2. komunikatywność, samodzielność;
3. umiejętność tworzenia stron internetowych;
4. posiadanie prawa jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie, w tym:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu,
b) sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
c) koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.
2. Pełnienie funkcji administratora systemów.
3. Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:
a) zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych

w Urzędzie,
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych,
4. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:
a) rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),
b) monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie,
c) udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,
d) nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej,
e) nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd Gminy,
f) inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej,
g) planowanie i analizę zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,
h) nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych ,
i) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.
5. Wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów EZD.
6. Współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Walim.
7. Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego.
8. Nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, itp.).

9.Udział w ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych dotyczących projektów realizowanych przez gminę.

10.Monitoring (rejestry, nadzór) stanu technicznego komputerów i Internetu wykorzystywanych przez beneficjentów ostatecznych projektu z programu POIG 8.3 poprzez przeprowadzanie wizji lokalnych

u użytkowników /10 wizji w miesiącu/.

11.Przygotowywanie raportów z monitoringu projektu z programu POIG 8.3, raz na pół roku /do końca czerwca i grudnia każdego roku/ do końca trwałości projektu.

12.Zgłaszanie na bieżąco beneficjentów ostatecznych wyłączonych z projektu z programu POIG 8.3 w wyniku przeprowadzonej wizji /zgon, wymeldowanie bądź wyprowadzenie się z gminy, rezygnacja z projektu, inne/.

13.Odbieranie od beneficjentów ostatecznych, wyłączonych z projektu, zestawów komputerowych oraz terminali i przekazywanie kolejnym osobom z listy rezerwowej.

14.Prowadzenie szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.

15.Dokumentowanie zmian użytkowników komputerów /protokoły zdawczo-odbiorcze, Umowy + protokoły użyczenia sprzętu, szkolenia/.

16.Prowadzenie spraw technicznych dotyczących projektu z programu POIG 8.3, w tym informacji na stronie internetowej gminy.


IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys  (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje.
4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
- staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
- posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń),
- niepełnosprawność,
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi.

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych

i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

8. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (kwiecień  2016r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 4,64%. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko informatyk Urzędu Gminy Walim

 do dnia 31.05.2015r do godz. 16.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Walim.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą

z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

Walim 18.05.2016

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Walim Adam Hausman

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informatyk Urzędu Gminy Walim

(nazwa stanowiska pracy)

  

Informujemy, że zakończono procedurę naboru. Na w/w stanowisko pracy, został wybrany.

Pan Roman Sidor                                zamieszkały w Niedźwiedzicy

 (Imię i nazwisko)                                                        ( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat.

Pan Roman Sidor spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

         W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością dot. zagadnień na aplikowane stanowisko. 

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 06.06.2016 r.