Wójt Gminy Walim

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 EURO na:

 

Odbudowę i modernizacje drogi gminnej nr 521,522 dojazdowej do pól w Walimiu

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem preferencji krajowych.

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2003r

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł. na konto Urząd Gminy  Walim w PKO BP O/Wałbrzych nr 36 10205095 128062645 w terminie do dnia  05.08.2003 r. do godz. 1000.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać za zaliczeniem pocztowym lub w  Urzędzie Gminy Walim ul. Boczna 9  58-320 Walim

Cena formularza          - 30,00 zł.

Kryteria oceny ofert:

1.  Cena                        - 100%

 

Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy   Walim ul. Boczna 9 pok. nr 1 w terminie do

dnia 05.08.2003r do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2003 o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:

Maria Gryglik  tel 8494340  w godz. od 800 do 1000.

 

Postępowanie nie jest poprzedzone wstępną klasyfikacją.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

1.      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

2.      Spełniają warunki wynikające z art. 22 w/w Ustawy

3.      Spełniają wymagania i warunki określone w SIWZ.