Koncepcje WOD-K

                                                                                                

Wójt Gminy Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

074-8494340    /fax 8494355

Adres e-mail: email

                                                    

                                                    

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Opracowani koncepcji wodociągowania i kanalizowania Gminy Walim ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania nowych śródeł zaopatrzenia w wodę

 [o] Wymagany

 [ ] Pożądany

termin wykonania zamówienia:

 [o]   2004-01-31

 [ ]   okres

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

 [o] w cenie    30,00 zł

 [ ] bezpłatnie

można odebrać w:

 [o] siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Walim ul. Boczna 9  w pokoju nr 14

 [ ] inne

nazwa, ulica, kod, miejscowość

w godzinach 8:00 - 10:00

Oferty należy składać do dnia 2003-11-21 do godz. 10:00 w:

 [o] siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

 [ ] inne

nazwa

ulica

kod miejscowość

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-11-21 o godz. 10:30 w:

 [o] siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

w pokoju nr 1

 [ ] inne

nazwa

ulica

kod miejscowość

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a)      posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b)      posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)      dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d)      znajdowanie się w sytuacji finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Cena - 100%

 [o] Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

 [ ] Postępowanie nie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.