Z/1/AI

Walim, 2004-11-02

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

usługa zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Walim, polegająca na dora?nym od?nieżaniu dróg po opadach oraz na transporcie materiału sypkiego /piasku, żwiru itp/

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
www.walim.pl
urzad@walim.pl
pon. 8.00 - 16.00
wt. - pt. 7.30 - 15.30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie zamawiającego, pokój nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10,00 PLN

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
I. Od?nieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim, tj:
1. Walim - ulice: pl. Łokietka, Samorządowa, Boczna /+parking/, Piastowska, Konopnickiej, Różana, Kilińskiego, Szkolna, Cmentarna, Warszawska, Wyspiańskiego, Sowia, Słowackiego, Mickiewicza, Górnośląska,
2. Dziećmorowice, ulice: Strumykowa, Bystrzycka /działka 154/, droga na osiedlu Słonecznym,
3. Jugowice, ulice: Gazowa, Górna,
4. Glinno, droga nr 30 w kierunku Michałkowej,
5. Niedświedzica, droga nr 217+221+222 /ciąg drogi/
6. Olszyniec, ulice: Kolejowa, Kościelna, Wąska,
7. Podlesie, droga nr 17,
8. Zagórze Śląskie - ulice: Letniskowa, Kolejowa, droga na Wodniak, droga do ośrodka Pod Lipą.

II. Transport materiału sypkiego na akcję zimową.
 

90212000-6
60100000-9


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 1.12.2004 - 31.03.2004r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
oferent musi spełniać warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

8) Informacja na temat wadium:
nie jest wymagane wniesienie wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|cena za 1 godz. pracy sprzętem do od?nieżania    |80      |
---------------------------------------------------------------------------
|cena za 1 km transportu materiału sypkiego          |20      |
---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Sekretariat, pokój nr 1
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2004-11-16 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-12-15

                                                    
                                                    
                                                    
____________________________________
Gmina Walim