Z-9/n/04

Walim, 2004-08-24

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 619.156 zl na sfinansowanie zadania realizowanego w ramach programu SAPARD p.n. "Przebudowa ulicy Kościelnej w Olszyńcu"


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona WWW.bip.walim.pl
 
przetargi@walim.pl
 
..............................

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W siedzibie Zamawiajacego pok. nr 14 lub za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 zl

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 619.156 zł na sfinansowanie zadania realizowanego w ramach programu SAPARD p.n. " Przebudowa ulicy Kościelnej w Olszyńcu".
Część kredytu w kwocie 372.000 zł jest to kredyt krótkoterminowy ze spłatą do 31.12.2004r, pozostała kwota 247.156 zł jest to krefdyt długoterminowy ze spłatą w latach 2005 do 2010 r. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
do 05.10.2004 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Oferent musi spełniać warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

8) Informacja na temat wadium:
..............................

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena                                                                    | 100     |
---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pok. nr 1
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2004-09-08 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-10-08

                                                    
                                                    
                                                    
____________________________________
Gmina Walim