Plan odp

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

074-8494340 / fax 8494355

Adres e-mail: ugwalim@wp.pl

OGŁASZA PRZETARG NIOEOGRANICZONY NA

Opracowanie Gminnego Planu Ochrony środowiska i Gospodarki Odpadami dla Gminy Walim

Wymagany termin wykonania zamówienia:

2004-06-30

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

w cenie

cena s. i. w. z 20,00 zł

można odebrać w:

Urząd Gminy ul. Boczna 9 58-320 Walim w pokoju nr 8

w godzinach 8:00 do 11:00

Oferty należy składać do dnia 2004-04-20 do godz. 12:00 w:

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2004-04-20 o godz. 12:30 w:

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

w pokoju nr 1

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art.22 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

  1. posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2. posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  3. dysponowanie niezbędna wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
  4. znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

1. Cena ?100%

Postępowanie nie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

 

 

Wójt Gminy Walim