Początek formularza

Dół formularza

Wójt Gminy Walim

ogłasza nabór na stanowisko

"Animator - Moje Boisko Orlik 2012" na 2016 r.

Forma zatrudnienia:

Umowa  zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: marzec - listopad 2016 r.

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych dziennikiem zajęć wynosi:

80 godzin - umowa zlecenie z Urzędem Gminy Walim;

80 godzin - umowa zlecenie z ,,Operatorem,, projektu  - Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku, przy wykorzystaniu środków przekazanych na ten cel przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Niezbędne kwalifikacje:

1.      Obywatelstwo polskie;

2.      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

3.      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4.       Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora (zaświadczenie    lekarskie);

5.       Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera dyscypliny sportu lub ukończył specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i zdał egzamin końcowy;

6.      Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu;

7.       Mile widziane jest udokumentowane ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy;

 Nieposzlakowana opinia;

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniający powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii);

2.      Organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla jednej wybranej grupy priorytetowej (przedszkolaki, dziewczęta, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy)

3.      Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia;

4.      Zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku;

5.      Współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych

6.      Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;

7.      Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki;

8.      Prowadzenie niezbędnej dokumentacji;

9.      Utrzymywanie czystości i porządku na kompleksie boisk Orlik  i wokół nich;

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      CV;

2.      List motywacyjny;

3.      Koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012;

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia trenerskie lub instruktorskie oraz ewentualne referencje;

5.      Kserokopie świadectw pracy;

6.      Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje;

7.      Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;

8.      Oświadczenie o niekaralności;

9.      Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowa;

10.  Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Informacje dodatkowe:

1.      Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy: ,,Operatorem,, projektu  przy wykorzystaniu środków przekazanych na ten cel przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

2.      Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy zlecenia z Urzędem Gminy Walim
(II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

3.      Planowany okres zatrudnienia: od marca do listopada 2016 r.

4.      Szczegółowy zakres obowiązków  animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walim w godzinach urzędowania  do dnia 26.02.2016 r. do godz. 1000

Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z adnotacją: ANIMATOR "ORLIK 2012". Oferty nadesłane po terminie ich składania nie będą rozpatrywane.

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z kierownikiem

Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. ul Boczna 8A , tel. 74/84230 33

 

Postępowanie konkursowe będzie składać się z dwóch etapów:

  • Etap pierwszy - wstępna selekcja pod względem spełnienia kryteriów formalnych;
  • Etap drugi - wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie. Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU PILOTAŻOWEGO "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2016 roku.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

"Animator - Moje Boisko ORLIK 2012"na 2016r w Walimiu

(nazwa stanowiska pracy)

  

Informujemy, że na w/w stanowisko pracy nie złożono aplikacji.

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 29.02.2016 r.

 

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Artur Jarczok
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2016-02-15 15:15:12
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2016-02-15 15:15:53
Ostatnia zmiana:2016-03-01 14:30:48
Ilość wyświetleń:3117