Walim, dnia 28.01.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od 28.01.2016 r. do      18.02.2016 r. wykaz Nr 3/2016 z dnia  28.01.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do  sprzedaży.

 

Wykaz Nr  3/2016 z  dnia  28 stycznia 2016 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki - udział

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

5

SW1W/00039073/3

 Jugowice

Nr obrębu

0003

Działka numer

397/6

3373 m2

 Działka położona jest pomiędzy ulicą Górną i potokiem Jaworzynka

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo - rekreacyjnej.  Działka o złym stanie zagospodarowania - 

porośnięta chwastami i samosiejkami drzew.

Duży spadek terenu w kierunku północno - wschodnim.

 W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem :  PsV.

   

Dla działki  brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań

 i kierunków

zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy

wiejskiej - wielofunkcyjnej.

 32 000, 00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od   28 stycznia 2016 roku.