Z/2/II/AI  Walim, 2005-11-02

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Walim, polegająca na dora?nym od?nieżaniu dróg po opadach oraz na transporcie materiału sypkiego /pasku, żwiru itp./

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
www.walim.pl
ugwalim@wp.pl
pon. 8.00 - 16.00
wt. - pt. 7.30 - 15.30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie zamawiającego, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00PLN

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:
I.) Od?nieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim, tj.:
1. Walim - ulice: pl. Łokietka, Samorządowa, Boczna /+ parking/, Piastowska, Konopnickiej, Różana, Kilińskiego, Szkolna, Srebrna, Cmentarna, Warszawska, Wyspiańskiego, Sowia, Słowackiego, Mickiewicza, Górnośląska, Wzgórze Wawel, droga do Muzeum Sztolni Walimskich, droga na cmentarz parafialny
2. Dziećmorowice - ulice: Strumykowa, Bystrzycka /działka 154/, droga na Osiedlu Słonecznym, droga do Kościoła,
3. Jugowice - ulice: Gazowa, Górna, Zarzecze,
4. Glinno - droga nr 30 w kierunku Michałkowej,
5. Niedświedzica - droga nr 217+221+222 /ciąg drogi/,
6. Olszyniec - ulice: Kolejowa, Kościelna, Wąska, Młyńska,
7. Podlesie - droga nr 17,
8. Zagórze Śląskie - ulice: Letniskowa, Kolejowa, droga na Wodniak, droga do ośrodka Pod Lipą.

II.) Transport materiału sypkiego na akcję zimową.

 

90212000-6 - usługa od?nieżania
60100000-9 - usługa transportu lądowego

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 1.12.2005 - 15.04.2005

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Oferent musi spełniać warunki art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferent powinien dysponować:
- sprzętem ciężkim do od?nieżania ulic, co najmniej ciągnikiem z pługiem o mocy min. 50 KM,
- spycharką do od?nieżania ulic,
- samochodem ciężarowym do transportu materiału sypkiego o ładowności min. 5 t.


8) Informacja na temat wadium:
Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 1.500,00 PLN

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|cena za 1 godz. pracy ciągnikiem do od?nieżania                 |65      |
---------------------------------------------------------------------------
|cena za 1 godz. pracy spycharką do od?nieżania                  |20      |
---------------------------------------------------------------------------
|cena za 1 km transportu materiału sypkiego                      |15      |
---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr nr 1, Sekretariat
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2005-11-17 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 [o] w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim
Boczna 9
38-320 Walim
Pokój nr 1, Sala Narad


 [ ] w innym miejscu

Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój

dnia 2005-11-17 o godz. godzina 10.30.
                         
12) termin związania ofertą
okres 30 dni dni , tj. do dnia 2005-12-17
                          
                                                    
____________________________________
Gmina Walim