Z/2/AI

 

Walim, 2005-10-12

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Walim, polegająca na dora?nym od?nieżaniu dróg po opadach oraz na transporcie materiału sypkiego /pasku, żwiru itp./

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

Boczna 9

58-320 Walim

www.walim.pl

ugwalim@wp.pl

pon. 8.00 - 16.00

wt. pt. 7.30 - 15.30

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w siedzibie zamawiającego, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 PLN

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

I.)         Od?nieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim, tj.:

1.         Walim - ulice: pl. Łokietka, Samorządowa, Boczna /+ parking/, Piastowska, Konopnickiej, Różana, Kilińskiego, Szkolna, Srebrna, Cmentarna, Warszawska, Wyspiańskiego, Sowia, Słowackiego, Mickiewicza, Górnośląska, Wzgórze Wawel, droga do Muzeum Sztolni Walimskich, droga na cmentarz parafialny,

2.         Dziećmorowice - ulice: Strumykowa, Bystrzycka /działka 154/, droga na Osiedlu Słonecznym, droga do Kościoła,

3.         Jugowice - ulice: Gazowa, Górna, Zarzecze,

4.         Glinno - droga nr 30 w kierunku Michałkowej,

5.         Niedświedzica - droga nr 217+221+222 /ciąg drogi/,

6.         Olszyniec - ulice: Kolejowa, Kościelna, Wąska, Młyńska,

7.         Podlesie - droga nr 17,

8.         Zagórze Śląskie - ulice: Letniskowa, Kolejowa, droga na Wodniak, droga do ośrodka Pod Lipą.

 

II.)        Transport materiału sypkiego na akcję zimową.

 

90212000-6 - usługa od?nieżania

60100000-9 - usługa transportu lądowego

 

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

15.11.2005 - 15.04.2007

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- Ofenent musi spełniać warunki art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferent powinien dysponować:

- sprzętem ciężkim do od?nieżania ulic, co najmniej ciągnikiem z pługiem o mocy min.

- samochodem ciężarowym do transportu materiału sypkiego o ładowności min. 5 t.

 

8) Informacja na temat wadium:

Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 1.500,00 PLN

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

cena za 1 godz. pracy sprzętem do odsnieżania

80

cena za 1 km transportu materiału sypkiego

20

 

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

Boczna 9

58-320 Walim

Sekretariat, pokój nr 1

 

do dnia 2005-10-26 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

 

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

pokój nr 1, Sala Narad

 

 

 

 

dnia 2005-10-26 o godz. 10:30.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2005-11-25

                           

                                                    

____________________________________

Gmina Walim