Karos


Walim , 2005-08-17

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie karosacji pożarniczego samochodu specjalnego marki  STAR 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu Śląskim

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zarząd Ochotniczej Straży  Pożarnej w Zagórzu Śląskim
Ul. Główna 10
58-321 Jugowice
 
..............................
..............................

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Sposób uzyskania SIWZ
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
  -nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie karosacji pożarniczego samochodu specjalnego marki STAR 266 zgodnie ze specyfikacją średniego samochodu ratowniczo - gasniczego na podwoziu z napedem terenowym - STAR 266 stanowiacym załącznik nr 1 do SIWZ


kod CPV-  50100000-9   - usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne uslugi


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:  do 15.12.2005r
 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca musi spelnić warunki ustawowe zgodnie z art. 22 pkt 1-4 oraz :
- posiadać uprawnienia do wykonywania prac objetych przedmiotem zamówienia tzn. znajdowac się  w "Wykazie firm karosujących"  (Tabela A, B )opracowanym przez Biuro Zarządu Głównego ZOSPRP.
- posiadać aktualną, ważna na dzień skladania ofert pozytywną opinię na średni samochód ratowniczo - ga?niczy na podwoziu STAR 266 z przeznaczeniem dla OSP wydaną przez Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

8) Informacja na temat wadium:
1000,00 zl

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena                                                            |100     |
---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:
 [ ] w siedzibie zamawiającego

Zarząd Ochotniczej Straży  Pożarnej w Zagórzu Śląskim
Ul. Główna 10
58-321 Jugowice
Pokój nr
 [o] w innym miejscu
Urząd Gminy Walim
ul. Boczna 9

58-320  Walim
 ..............................

Pokój nr 1

do dnia 2005-09-02 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-10-03

                                                    
                                                    
                                                    
____________________________________

Zarząd Ochotniczej Straży  Pożarnej w Zagórzu Śląskim