Z-4/n/05

Walim, 2005-05-19

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Zakup materiałów budowlanych, instalacyjnych,drogowych oraz narzędzi wg. załączonego wykazu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona WWW.bip. walim.pl
E-mail : przetargi @ walim. pl
 

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie Zamawiajacego pok. nr 14 lub za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 zl

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych,drogowych oraz narzędzi zgodnie z załączonym wykazem na teren Gminy Walim w miejsca wskazane przez Zamawiającego. W cenie materiałów i narzędzi należy uwzględnić koszty ich transportu do Zamawiającego

Kod CPV - 28811000-0  materiały budowlane


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 2005.12.31

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
oferent musi spełniać warunki ustawowe

8) Informacja na temat wadium:
..............................

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena                                                                     |100     |
---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pok. nr 1
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2005-06-02 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-07-04

                                                    
                                                    
                                                    
____________________________________
Gmina Walim