Z-3/n/05

Walim, 2005-05-18

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej ul. Górna w Jugowicach

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Strona WWW.bip. walim. pl
przetargi@walim.pl
 

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie zamawiajacego lub za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 30,00 zl

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamwienia jest odbudowa drogi gminnej  klsy D polegająca na korytowaniu, wymianie podbudowy,wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych oraz odwodnienie drogi za pomocą rowu otwarego. Długość drogi wynosi 1142 mb, średniaszerokość 3,0 m
Kod CPV  - 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:  31.07.2006r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca musi udokumentować, że w okresie 2003 do 2005r wykonał z należyta starannością  co najmniej 3 zadania o charakterze i wielkości przedmiotu zamówienia

8) Informacja na temat wadium:
10.000,00 zl

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena                                                                     |100     |
---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pok. nr 1
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2005-07-01 do godz. 10:00


11) termin związania ofertą
okres  [o] 60  [ ] 90 dni , tj. do dnia 2005-08-30

12)
 [x] Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-05-10
 [ ] Urzędowi Oficialnych Publikacji Współnot Europejskich dnia 2005-05-10


____________________________________
Gmina Walim