Z-2/n/05

 

Walim, 2005-03-09

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz ujęcia wody we wsi Rzeczka

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

 

Strona WWW.bip.walim.pl

 

E-mail : urząd @ walim.pl

  

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. od. 8:00 do 11:00 ( pok. nr 14)  lub za zaliczeniem pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 30,00 zł

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przdmiotem zamówienia jest opracowanie  dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociagowo- kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przykanalikami oraz ujecia wody dla miejscowości Rzeczka w oparciu o założenia zawarte w posiadanej przez Zamawiającego "Koncepcji zwodociągowania i Kanalizowania Gminy Walim". Orientacyjna długość poszczególnych sieci ok. 5 km.

Zakres i forma opracowanej dokumenacji projektowej przedmiotowej inwestycji dla której wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę musi być zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r ( Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

Ponadto zakres zamówienia obejmuje:

-  aktualizacja istniejących map do celów projektowych oraz pozyskanie   wypisów z rejestrów gruntów

-  przygotowanie wniosku  do decyzji celu publicznego

   dla terenów nie objętych planem zagospodarowania  

   przestrzennego Rzeczki i Walimia

-  wykonanie specyfikacji technicznej robót zgodnie z

   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

   2004r

-  wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z

   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

   2004r (Dz. U.130 poz. 1389 )

-  opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z 

   przedmiarem i kosztorysem

- wykonanie wszelkich niezbędnych dla potrzeb dokumentacji

  projektowej badań i opracowań w tym badań geologicznych 

  terenu

- uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji

 

Wszelkie koszty zwiazane z opracowaniem dokumentacji projektowej

 na etapie jej realizacji ponosi wykonawca.

 

kod CPV - 74232220-2 - usługi projektowania rurociągów

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2005r - jest to termin złożenia dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu celem uzyskania pozwolenia na budowę

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe oraz udokumentować wykonanie w okresie od 2002 do 2004r co najmniej 3 projektów zakresem i wielkością zbliżone do przedmiotu zamówienia.

 

8) Informacja na temat wadium:

3.000,00 zł

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr

 

do dnia 2005-03-30 do godz. 10:00

 

11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2005-04-29

 

                                                    

                                                    

                                                     

____________________________________

Gmina Walim