Walim, dnia  01.12.2015 r.

OGŁOSZENIE  Nr  20/2015

Wójt Gminy Walim   o g ł a s z a

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  nr 1a, położonego na parterze  budynku  w Walimiu przy ulicy Konopnickiej numer 2C,  składającego się z  sali sprzedaży, schowka, dwóch wc, umywalni, komunikacji, dwóch zaplecz, magazynu i korytarza o łącznej pow. użytkowej   59,81 m2, oraz  pomieszczenia  przynależnego tj. piwnicy o pow. 3,31 m 2   wraz  z udziałem wynoszącym  663/10 000 we wspólnych częściach budynku  i jego  urządzeniach  oraz w działkach gruntu numer 369/1, 369/2 i 369/3  o  łącznej powierzchni  1042 m2 na których położony jest powyższy budynek.

Budynek przy ul. Konopnickiej nr 2C/1a w Walimiu wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/4609/1756 decyzją z dnia 30.06.1966 r. i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustaw z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zmianami).

Lokal   nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez Administrację Budynków Komunalnych Spółka  z o.o. w Walimiu.

Nieruchomość  stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta Nr SW1W/00038389/4.  

Cena wywoławcza -  40 000, 00 zł.

Cena lokalu  osiągnięta w przetargu, w związku z wpisaniem  budynku do rejestru zabytków, obniżona  zostanie o 50% .

Wadium -   4 000, 00 zł.

Przetarg   odbędzie się w dniu   15 stycznia 2016 r.  o godzinie   1000 

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu  ul. Boczna nr 9 .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia  11 stycznia 2016 roku na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524, PKO BP I/Oddział Wałbrzych,  przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.  

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-   przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest :

  • przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

.        złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

.        złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu działki do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Wadium  wpłacone przez uczestnika  przetargu, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu  płatna jest  jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy  notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie  wpłaty  na konto  uznaje się  datę   lokacji środków na rachunku  Gminy.

Termin  umowy notarialnej  zostanie wyznaczony  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia  przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy powoduje  przepadek  wadium, a przetarg czyni  niebyłym.

Przetarg jest ważny bez względu na  liczbę uczestników, jeżeli chociaż  jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej. O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek złotych.

Wójt Gminy  Walim  może  odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych  powodów, przy czym informacja  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana  do  publicznej wiadomości.

Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do pokrycia  kosztów  związanych  z nabyciem nieruchomości : opłata  sądowa i notarialna.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują  stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 Termin do złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości  zgodnie  z art. 34 ust.1 pkt 1  i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  upłynął   z dniem 19.11.2015  roku. 

 Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w Walimiu   oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim - ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).