Walim, dnia 03.11.2015 r.

               Ogłoszenie Nr 17/2015

               Wójt Gminy Walim

ogłasza rokowania na sprzedaż działki numer 610/6 o pow. 1910 m 2 położonej w Walimiu, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana przy drodze asfaltowej w sąsiedztwie terenów rolnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem C5.25MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowa usługowa i nieuciążliwa działalność gospodarcza z możliwością lokalizacji obiektów gospodarczych np. garaże.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Dla działki prowadzona jest  księga wieczysta nr SW1W/00030964/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cenę wywoławczą do rokowań ustala się w wysokości 25 000, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Przetargi zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzono 09 czerwca 2015 r.

 i 28 września 2015 r. 

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr 1 najpóźniej do 08 grudnia 2015 r. do godz. 15 00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem : zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż  działki nr 610/6 położonej

w  Walimiu.    

 Zgłoszenie powinno zawierać :

-         imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

-         datę sporządzenia zgłoszenia;

-         oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki

       bez zastrzeżeń;

-         oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu;

-         proponowaną cenę ( nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;

-         kopię  dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania zostaną przeprowadzone  w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9

14 grudnia 2015 r. o godzinie 10 00 .

 Warunkiem przystąpienia do rokowań jest dokonanie wpłaty zaliczki w pieniądzu tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie  2 500,00 zł,- Zaliczkę można wpłacać gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim Nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nie później niż do dnia 08 grudnia 2015 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania  zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast zaliczka wpłacona przez pozostałe osoby, podlega zwrotowi.

 Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

 Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów których zgłoszenia zostały  zakwalifikowane  do udziału w tej części, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób. Cel prowadzenia rokowań - uzyskanie najwyższej ceny.

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 Zastrzega się, że komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem  nieruchomości : opłata sądowa i notarialna.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami upłynął 17.04.2015 roku.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także  do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami  dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 74 8494 350

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w Walimiu oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -

( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).