Walim, dnia  30.09. 2015 r.

OGŁOSZENIE  Nr  16/2015

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż   n/w  nieruchomości:

 

Oznaczenie nieruchomości 

Opis

 nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

w złotych

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

SW1W/

00069657/0

  Glinno nr 47

Obręb

  Glinno

Jednostka ewidencyjna Walim

    

  Działka nr

    195/1

 pow.

    869 m 2

 Działka  nieuzbrojona

w urządzenia infrastruktury technicznej o regularnym kształcie  położona

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów rolnych.

Na działce znajduje się rów oraz znajdują się ruiny budynku mieszkalnego   - została  część ściany parteru bez stropów dwukondygnacyjnego domu  mieszkalnego o pow. użytkowej  90,08 m2 wykazanego

w KW-SW1W/00069657/0.

 Dla działki jest brak planu zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań

i kierunków   zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny  zabudowy  wiejskiej wielofunkcyjnej (zagrodowa, mieszkaniowa, usługowa,  itp.), natomiast w katastrze nieruchomości oznaczona jest symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane  lub

w trakcie zabudowy.

 20 000 zł-

do ceny uzyskanej

w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

2 000 zł,-

  Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie  się  06 listopada  2015 r. o godzinie  10 00

  w siedzibie Urzędu Gminy

 w Walimiu ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia  02 listopada 2015 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9,

 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. I Oddział Wałbrzych.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której dotyczy przetarg.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości,

-   przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest :

  • przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub 
  •         złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub
  •      złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu działki do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem prawnym nieruchomości oraz z granicami działki będącej przedmiotem przetargu, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania nieruchomości.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia  24 września 2015 r. 

   Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń   w  Glinnie oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim - ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).