Protokół

 

Z dnia 15 grudnia 2010 r. Dotyczy  przebiegu konsultacji  nad projektem "Programu współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r."
 

1.      Termin konsultacji od 06 grudnia 2010 r. do 14 grudnia 2010 r.

 

2.      Organizator Wójt Gminy Walim.

 

3.      Informację dotyczącą konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r." zamieszczono:

 

- na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy Walim,

- w Biuletynie informacji Publicznej na stronie bip.walim.pl w zakładce pożytek publiczny.

 

 4.      W ogłoszonym terminie konsultacji żadna z organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosiły wniosków ani opinii do projektu ,,Program współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r."

 

5.      Wobec powyższego projekt  ,,Program współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r."  Wójt Gminy Walim przedłoży w formie uchwały Radzie Gminy Walim.

 

Na tym protokół zakośczono.

 

 

  Sporządził:

Artur Jarczok

 

 

Uprzejmie informują, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywać w 2011 r. Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersję roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 14 grudnia br., można je składać na piśmie w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, 58-320 Walim, tel. 74/ 84 94 340 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@walim.pl

 

PROJEKT

PROGRAMU WSPÓĹ?PRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011

 

Uchwała nr ………………..

Rady Gminy Walim

z dnia ………………2010 roku

w sprawie:

 Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działańności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873 z późn. zm.) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Walim Zuzanna Bodurka.

 

Uzasadnienie.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 1 nakłada na organy stanowiące jednostek samorządu obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. ust. 3 w/w ustawy. Stworzony program zawiera wytyczne i określa kierunki działań dla wzajemnej współpracy. Przyjącie niniejszej uchwały, którym jest „Program współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011 jest celowe i uzasadnione.

Sporządził: Artur Jarczok

 

Załącznik do Uchwały

Nr...........................

Rady Gminy Walim

z dnia .............. 2010 r.

 

Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011

WSTĘP

Program współpracy określa cele, zasady i formy współpracy samorządu gminy Walim z organizacjami działającymi na rzecz pożytku publicznego, określając priorytetowe obszary, które zostały uznane za istotne do realizacji w 2011 r. Program ma służyć budowaniu partnerstwa między administrację publiczną i organizacjami pozarządowymi, prowadząc do pełniejszej realizacji zadań własnych samorządu gminy Walim. Istotną formą ich realizacji jest aktywna współpraca wszystkich podmiotów programu. Priorytetem Samorządu Gminy Walim jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminę. U podłoża programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego leży przekonanie władz Gminy o korzyściach z niego płynących, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem w realizacji różnych form współpracy. Tryb, formy i zasady współpracy samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działańności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873 z późn. zm.). Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi: 1. umacnianie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, 2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych, 3. wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dziłki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Program określa: a) formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami; b) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego; c) priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

2. Obszar współpracy Gminy i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy.

 

ROZDZIAŁ II

Formy współpracy

1. Gmina realizuje zadania publiczne, o których mowa w Ustawie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Współpraca ta może odbywać się w następujących formach: a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji, b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Powierzanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy Ustawy (chyba, że przepisy odrębne przewidujć inny tryb zlecania) i wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Gmina i organizacje pozarządowe lub podmioty powinny wzajemnie informować się o planowanych kierunkach działania poprzez: a) organizowanie spotkał dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych z działalnościę statutową; b) organizowanie szkoleń w związku ze zmianę przepisów prawnych, które określają sferę zadań publicznych; c) utrzymywanie bieżących kontaktów; d) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej; e) publikowanie informacji o zadaniach publicznych, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urządzie; f) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych do realizacji lub realizowanych w danym roku zadaniach sfery publicznej.

4. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które może nastąpić w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy zainteresowanego podmiotu w celu: a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w Walimiu w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego; b) konsultowania wybranych zadań publicznych, które mogą być realizowane w danym roku; c) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem; d) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.

5. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności: a) Udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkał otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. przez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp. b) Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy Walim; c) Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminę, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł; d) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych; e) Zachącanie prywatnych przedsiębiorców do sponsorowania najlepszych projektów organizacji pozarządowych lub podmiotów; f) Organizację lub współudział organu Gminy Walim w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji; g) Nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem wykonania zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert; h) Promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu.

 ROZDZIAŁ III

Zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami odbywa się na zasadach określonych w Ustawie.

2. Organizacje pozarządowe oraz Podmioty prowadząc działalność pożytku publicznego wspomagają Gminę w sferze realizacji zadań publicznych.

3. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie odpowiadającym działalności statutowej poszczególnych organizacji.

ROZDZIAŁ IV

Lista zagadnień priorytetowych

1. Rada Gminy Walim, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Samorządu wskazanych m.in. w Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2007 – 2013, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009, wniosków corocznie składanych przez organizacje Gminie Walim, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2011 przez partnerów programu jest najpilniejsza, należą:

        1. wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,

2. Powszechne zającia sportowe oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży,

2. Lista zagadnień wymienionych w pkt. 1 informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2011, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjącia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność oraz skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby finansowe.

3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertą realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

ROZDZIAŁ V

Cele współpracy

1. Określa się priorytetowe cele współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań publicznych w 2011 r.:

– kultura fizyczna i sport

2. Cele, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Programu, zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie oraz na podstawie wykazu zadań publicznych realizowanych w 2009 r i 2010 r.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia koścowe

1. Wójt Gminy zapewnia kontrole i ocenę realizacji zadania zleconego organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań publicznych w 2011 roku wynosi:

- 100.000 zł

Kwoty przeznaczone na realizacje poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gmin w częśi przeznaczonej na realizacje zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia.

 3. Organizacje w okresie otrzymywania dotacji są zobowiązane do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Walim