Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku

 
I Warunki formalne:
 
Podmiot składający ofertą zobowiązany jest do niej dołączył następujące dokumenty lub potwierdzone przez osoby upoważnione kserokopie tych dokumentów:
 
1.      Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wycięg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 
2.      Aktualny statut lub inny dokument potwierdzający zakres prowadzonej przez podmiot działalności w przypadku podmiotów składających ofertą w Urządzie Gminy Walim po raz pierwszy lub oświadczenie w przypadku podmiotów, których aktualny statut znajduje się w Urządzie Gminy Walim.
 
3.      Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu składającego ofertą za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków lub strat, informację dodatkową) lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności- za okres tej działalności.
 
4.      Wszystkie dokumenty, winny być opatrzone piecząciami imiennymi, a w przypadku ich nieposiadania, podpisane czytelnie z podaniem pełnionej funkcji.
 
II Warunki merytoryczne:
 
1.      Ofertą należy złożyć na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (…)(Dz. U. 264 poz. 2207) 
 
2.      Podmioty, które składają oferty na wiącej niż jedno zadanie, powinny złożyć każdą ofertą na odrębnym formularzu i w odrębnej kopercie.
 
3.      Oferty należy składać osobiście w formie pisemnej zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert” w sekretariacie Urządu Gminy (pok. nr 1) w terminie podanym w ogłoszeniu.
 
4.      Oferty złożone po upływie terminu określonego przez Wójta Gminy Walim w ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert nie będą rozpatrywane.
 
5.      Oferty konkursowe o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu będą rozpatrywane
i opiniowane przez Komisję konkursową, której skład powołuje każdorazowo Wójt Gminy Walim
 
6.      Komisja podda złożone oferty szczegółowej analizie pod względem:
1)      spełnienia wymogów formalnych, tj. czy oferty są kompletne a wnioskodawca upoważniony do ubiegania się o dotację,
2)      zawartości merytorycznej, obejmującej kryteria wynikające ze karty oceny merytorycznej i karty oceny formalnej stanowiącej załącznik do niniejszego uszczegółowienia.

7.    Komisja w trakcie oceny ofert może prosię podmioty o dodatkowe informacje,

8.    Niespełnienie wyznaczonych zasad przyznawania dotacji, bądź warunków realizacji zadania powoduje odrzucenie oferty.

9.    Tryb pracy Komisji konkursowej obejmuje następujące etapy:

1)      opracowanie zbiorczej listy rankingowej ofert według maksymalnie przyznanej liczby punktów,
2)      wybranie potencjalnych oferentów wyłonionych w drodze otwartego konkursu do realizacji zadania,
3)      przedstawienie protokołu z prac Komisji Wójtowi Gminy Walim,
4)      sporządzenie protokołu zawierającego ocenę ofert wraz z wielkościę przyznanej dotacji,
5)      umieszczenie komunikatu o zakośczeniu konkursu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Walim i tablicy ogłoszeniowej Urządy Gminy w Walimiu
6)      przygotowanie umów na realizację zadań, które podpisuje z oferentami Wójt Gminy Walim.
 
10.    Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o jego wynikach niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
 
Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz. U. Nr. 96, poz. 873 ze zm.). oraz art. 25-35 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr. 64, poz. 593).