Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

I NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.

II PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 j.t z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Z 2007 r., poz. 1330).

III WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.

2. Dowód osobisty lub paszport.

3. W przypadku ubiegania się o zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany-do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

4. Potwierdzenie dokonania opłaty:

• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,

• w przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. 


IV OPŁATY:

1. Opłata za wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wynosi 17 zł.

 

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy Gminy Walim, Bank PKO BP S.A 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524

2. Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

3. W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie.

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy Gminy Walim, Bank PKO BP S.A 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

V TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

VI TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

VII MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 58-320 Walim parter - pokój nr 5, tel. 74 84 94 347

Godziny pracy poniedziałek, środa, czwartek, od 7:30 do 15:30 wtorek od 7:30 do 17:00 piątek od 7:30 do 14:00

 

VIII UWAGI:

Brak

 

Załączniki:

- Wniosek o wydanie zaświadczenia PDF

- Wniosek o braku osób zameldowanych PDF

- Pełnomocnictowo PDF