ZO/Mur/3/2015                                                                                      Walim, dn. 06.07.2015 r.

                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu pn.

 

"Zabezpieczenie i remont muru oporowego"

 

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest zabezpieczenie i wykonanie remontu muru oporowego, kamiennego przy posesji ul. Wyszyńskiego 61 w Walimiu.

 

Oferta Wykonawcy powinna składać się z:

- zał. nr 1 oferta Wykonawcy (wypełniona i podpisana przez Wykonawcę)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

2. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2015 r.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) drogą pocztową (pocztą tradycyjną) do dnia 10.07.2015 r, godz. 10:00

5. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pan Marcin Budka, tel. (74) 8494 346

 

6. Kryterium oceny ofert:

Cena - waga 100 %

 

7. Wybór oferty nastąpi w dniu 10.07.2015 r.

               

Załączniki do zapytania:

1. Oferta Wykonawcy - zał. nr 1

2. Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 2

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak