Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114556-2015 z dnia 2015-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu w Zagórzu Śląskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 tj. wzór umowy oraz w...
Termin składania ofert: 2015-06-01


Parking/18/2015                                                                                                   Walim, 17.06.2015 r.

Walim: Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Numer ogłoszenia: 146430 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114556 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu w Zagórzu Śląskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 tj. wzór umowy oraz w załączniku nr 6 tj. dokumentacja projektowa. UWAGA!!! Zamawiający zamiast naświetlaczy oraz opraw wskazanych w dokumentacji projektowej wymaga zastosowania naświetlaczy i opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED o mocy odpowiadającej 250W, przy czym oprawy i naświetlacze nie mogą być o mocy mniejszej niż 150W. Należy uwzględnić wprowadzone zmiany przy wycenie robót (dotyczy pkt. 8.2.12, 8.2.13 przedmiaru robót, pkt. 7.11.2 części opisowej oraz rys. nr 9 projektu). W razie rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym wykonawcy, a dokumentacją projektową (oraz zapisami SIWZ) dostarczoną przez zamawiającego, ryczałtem objęte będzie wynagrodzenie za roboty, których zakres wynika z dokumentacji zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1, 45.23.32.90-8, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P. P. U. H. DROG-ZIEM Zbigniew Wysoczański, Ul. Strzegomska 15, 58-150 Strzegom, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 661340,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 565173,99
 • Oferta z najniższą ceną: 565173,99 / Oferta z najwyższą ceną: 943633,10
 • Waluta: PLN.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 

 


 

Parking/19/2015                                                                                                               Walim, 03.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Parking/19/2015

Nazwa zadania: "Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

P. P. U. H. "DROG-ZIEM" Zbigniew Wysoczański

Stanowice, Ul. Strzegomska 15

58-150 Strzegom

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 97,90 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto oraz okres gwarancji.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 15.06.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

(w miesiącach)

Punkty

1

P. P. U. H. "DROG-ZIEM" Zbigniew Wysoczański

Stanowice, Ul. Strzegomska 15, 58-150 Strzegom

565 173,99

36

97,90

2

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych "Różański"

Ul. Mysłakowicka 25, 54-048 Wrocław

730 479,24

60

76,55

3

FABER S.Pawlik, M. Pawlik Spółka Jawna

Ul. Cukrownicza 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie

784 633,72

36

70,77

4

P.P.H.U. "VIOLA" Jerzy Pawłowski

Ul. Sienkiewicza 12, 58-308 Dziećmorowice

663 599,99

60

84,11

5

Ul. Srebrna 17, 57-400 Nowa Ruda

894 376,32

36

62,20

6

P.P.U.H. "Steinbudex-J.M." Jerzy Majorek

Ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica

896 395,78

60

62,66

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

mgr inż. Krzysztof Zając

Ul. Wyszyńskiego 26/1A, 58-320 Walim

943 633,10

36

59,00

8

MAT-BRUK Jolanta Wilas - Matysiak

Ul. Westerplatte 56B, 58-100 Świdnica

631 758,17

60

88,28

9

Przedsiębiorstwo Budowlane "rejjs"

Wilków 92, 59-500 Złotoryja

899 475,96

120

63,95

10

BUDOSPRZĘT - WAŁBRZYCH Sp. z o.o.

Ul. Sportowa 11, 58-305 Wałbrzych

641 785,59

36

86,32

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Z up. Wójta

Kierownik Ref. RiGG

Marianna Gałkowska

 


 

Parking/19/2015                                                                                        Walim, 26.05.2015 r.                

 

Odpowiedzi na pytania z dn. 25.05.2015 r.

1.                  Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania nadmiaru gruntów z wykopów (humus, żwir. rumosz, skala)?

            Tak.

2.                  Czy Zamawiający posiada aktualne decyzje na wycinkę drzew i kto ponosi ewentualne opłaty z tym związane?

            Zamawiający nie posiada aktualnych decyzji na wycinkę drzew, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać stosowne zezwolenie oraz dokonać samej wycinki. Opłaty z tytułu wycinki drzew ponosi Zamawiający.

3.                  Czy Zamawiający posiada aktualne decyzje na lokalizację wjazdu na parking i umiejscowienie odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej?

            Nie. Stosowną decyzję będzie musiał uzyskać Wykonawca w imieniu Zamawiającego.

4.                  Kto sporządza projekt organizacji ruchu zastępczego na czas robót w pasie drogi powiatowej (wjazd na parking i odcinek kanalizacji deszczowej) i kto ponosi koszty związane z zajęciem pasa drogowego?

            Wykonawca.

5.                  Czy Wykonawca będzie ponosił opłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej obcej infrastruktury (odcinek kanalizacji deszczowej)?

            Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać decyzję od zarządcy drogi powiatowej (w imieniu Zamawiającego) zezwalającą na umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej. Opłatę uiści Zamawiający.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman


Parking/19/2015                                                                                                   Walim, 15.05.2015 r.

 

Walim: Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Numer ogłoszenia: 114556 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu w Zagórzu Śląskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 tj. wzór umowy oraz w załączniku nr 6 tj. dokumentacja projektowa. UWAGA!!! Zamawiający zamiast naświetlaczy oraz opraw wskazanych w dokumentacji projektowej wymaga zastosowania naświetlaczy i opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED o mocy odpowiadającej 250W, przy czym oprawy i naświetlacze nie mogą być o mocy mniejszej niż 150W. Należy uwzględnić wprowadzone zmiany przy wycenie robót (dotyczy pkt. 8.2.12, 8.2.13 przedmiaru robót, pkt. 7.11.2 części opisowej oraz rys. nr 9 projektu). W razie rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym wykonawcy, a dokumentacją projektową (oraz zapisami SIWZ) dostarczoną przez zamawiającego, ryczałtem objęte będzie wynagrodzenie za roboty, których zakres wynika z dokumentacji zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1, 45.23.32.90-8, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 z dopiskiem Wadium - Parking/19/2015 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem bankowym) należy dołączyć kserokopię potwierdzenia dokonania przelewu. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, oryginał bądź kserokopie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania, bądź którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda wykazania, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 roboty o wartości min. 500 000,00 zł brutto każda o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dysponowania osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego. 3) Kosztorys ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Okres udzielonej gwarancji (w miesiącach) - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia realizacji zadania spowodowana: a) działaniami innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) przedłużającą się w czasie procedurą przetargową; c) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (pogodowych), uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie umownym. d) przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. e) sytuacja, kiedy zmiana albo rezygnacja Wykonawcy z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dn. 01.06.2015 r. godz. 10:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman