Walim, dnia 5 maja 2015 r.

 

OGŁOSZENIE  Nr 10 /2015

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek:

 

1/  Działka nr 82/4 o powierzchni 3,2016 ha położona w Walimiu, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków  rolnych. Posiada kształt prostokąta. Użytkowana jest jako pastwisko, w niewielkiej części porośnięta jest samosiejkami brzóz. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walim  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. działka oznaczona jest symbolem 22 R – tereny użytkowane rolniczo, zadrzewienia oraz zadrzewienia śródpolne. Ustala się możliwość zmiany obecnego użytkowania z gruntów rolnych na leśne. Dopuszcza się funkcję rekreacji zimowej oraz lokalizację stawów rybnych.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00030639/6.  Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza – 59 400,00 zł.   Wadium – 5 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 11 czerwca 2015 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 – pokój nr 1

 

2/  Działka nr 76 o powierzchni 0,09 ha położona w Jugowicach, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, położona przy ul. Głównej oraz w sąsiedztwie rzeki Bystrzyca. Posiada kształt zbliżony do wydłużonego trójkąta. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako pastwisko klasy IV. Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny rolnicze.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Dla działki prowadzona jest księga wieczysta SW1W/00085742/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza – 10 000,00 zł.   Wadium – 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 11 czerwca 2015 r. o godzinie 1100

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 – pokój nr 1

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia 05 czerwca 2015r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr  62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data lokacji środków na rachunku Gminy.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu tożsamości,  

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek zł.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął  dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl

 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim) i na stronie Urzędu Gminy Walim – (www.walim.pl: menu Dla inwestora – Przetargi i ogłoszenia).