Walim, dnia   24.04.2015  r.

OGŁOSZENIE Nr  8/2015

Wójt Gminy Walim ogłasza

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nw. działek :

1/  Działka nr  320/5 o pow.  118 m 2 położona w Walimiu, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,   nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona w sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  C2.26 MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych z możliwością  lokalizacji   obiektów gospodarczych  np. garaże. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.           

 Dla działki prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00036151/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza -    5 000, 00 zł.  wadium -   500, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Przetarg odbędzie  się  02 czerwca  2015 r. o godzinie  1000

  w siedzibie Urzędu Gminy

 w Walimiu ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

2/  Działka nr  320/6 o pow.  81 m 2 położona w Walimiu, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,   nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona w sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  C2.26 MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych z możliwością  lokalizacji   obiektów gospodarczych  np. garaże. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.            

 Dla działki prowadzona jest  księga wieczysta  nr  SW1W/00036151/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza -    3 400, 00 zł.  wadium -   340, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Przetarg odbędzie  się  02 czerwca  2015 r. o godzinie  1100

  w siedzibie Urzędu Gminy

 w Walimiu ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia   27 maja 2015 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia  Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości oraz kosztów sporządzenia dokumentacji w  kwocie  740, 00 zł.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia  17.04.2015 r. 

   Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w Walimiu   oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim -

 ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).