Walim, dnia 10.04.2015r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a

 Pan/i Marcin Budka zamieszkały/a Dzierżoniów.

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat.

Aplikacja spełniała wymogi formalne, została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pan Marcin Budka wykazał się dobrą znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 10.04.2015r

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 KIEROWNIK REFERATU IT

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

·                                 wykształcenie wyższe budowlane,

·                                 pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

·                                 znajomość programów kosztorysowania,

·                                 uprawnienia budowlane,

·                                 pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

·                                 komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

·                                 doświadczenie w pracy samorządowej

 

3. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

·                                 opracowywanie założeń rzeczowo-finansowych do gminnych programów inwestycyjnych,

·                                 przygotowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych, dostaw i usług,

·                                 prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym i rzeczowym inwestycji i remontów które są współfinansowane ze źródeł pozabudżetowych gminy,

·                                 prowadzenie i koordynowanie wszystkich bieżących spraw inwestycyjno-remontowych realizowanych na terenie gminy,

·                                 współpraca z gminnymi jednostkami w zakresie organizowania przetargów,

·                                 opracowanie projektów programów związanych z rozwojem gminy,

·                                 realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy w zakresie referatu infrastruktury technicznej,

·                                 koordynacja i nadzór nad pracą referatu IT.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

·                                 życiorys (CV),

·                                 list motywacyjny,

·                                 kopia dyplomy ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje,

·                                 kserokopia świadectw pracy,

·                                 oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,

związanych z dysponowaniem środkami publicznym,

·                                 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

·                                 oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

·                                 oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

·                                 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych

                  osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101,poz.926 z późniejszymi zmianami).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (luty 2015r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 9,48%. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko kierownika referatu infrastruktury technicznej

 do dnia 07.04.2015r do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

 

Walim 23.03.2015r                                                  Wójt Gminy Walim

                                                                              Adam Hausman