Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 351694-2014 z dnia 2014-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
1. Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Walim, w tym między innymi: 1.1) Zadanie 1: a) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci bezprzewodowej LTE, w tym projektów...
Termin składania ofert: 2014-12-03

 

Internet/39/2015                                                                                               Walim, 13.04.2015 r.

 

Walim: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13 - II postępowanie
Numer ogłoszenia: 81820 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351694 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13 - II postępowanie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Walim, w tym między innymi: 1.1) Zadanie 1: a) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci bezprzewodowej LTE, w tym projektów budowlano-wykonawczych wież i pozostałych konstrukcji wsporczych. b) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej odcinków sieci światłowodowej układanych w ziemi i/lub podwieszanych na słupach linii energetycznych niskiego napięcia. c) Uzyskanie prawem wymaganych zgód, pozwoleń, dokonanie zgłoszeń koniecznych do budowy projektowanej infrastruktury w tym uzyskanie zgody UKE na świadczenie usług bezpłatnego dostępu do internetu dla beneficjentów projektu (gospodarstwa domowe oraz jednostki publiczne podległe Gminie) wraz z uruchomieniem hot spotów. 1.2) Zadanie nr 2: a) Budowa na podstawie wykonanej dokumentacji wież i innych konstrukcji wolnostojących dla stacji bazowych i punktów retransmisyjnych. b) Budowa konstrukcji wsporczych w obiektach gdzie zlokalizowane zostaną węzły dostępowe sieci bezprzewodowej. 1.3) Zadanie nr 3: a) Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń głównego punktu dystrybucyjnego (GPD). b) Dostawa instalacja i uruchomienie systemów transmisji bezprzewodowej, tj. linii radiowych szkieletu sieci, systemu dostępowego punkt-wielopunkt LTE, stacji dostępowych Wi-Fi, punktów Hot-Spot, linii radiowych węzłów WN, sieci LAN w jednostkach użyteczności publicznej oraz terminali radiowych systemu LTE, terminali Wi-Fi. c) Budowa odcinków sieci światłowodowej łączącej wybrane jednostki Zamawiającego. 1.4) Zadanie nr 4: a) Dostawa i uruchomienie komputerów klasy PC wraz z systemem operacyjnym oraz wymaganym oprogramowaniem w miejscu zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych (BO) projektu wraz z ich instalacją i konfiguracją. b) Dostawa i uruchomienie w siedzibach jednostek użyteczności publicznej komputerów PC z systemem operacyjnym oraz wymaganym oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich instalacją i konfiguracją. c) Przeprowadzenie szkoleń dla 300 Beneficjentów Ostatecznych. 1.5) Zadanie nr 5: a) Uruchomienie łącza dostępowego do sieci Internet o symetrycznej przepływności netto 100 Mb/s i utrzymanie go do dnia 31.12.2015 r. oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu klasy operatorskiej w tym ponoszenie opłat licencyjnych do UKE. b) Świadczenie usług serwisowych dostarczonego do sprzętu komputerowego w okresie od dnia jego dostarczenia, uruchomienia i instalacji do dnia 31.12.2015 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.30-4, 45.31.23.30-9, 45.23.23.32-8, 45.11.12.50-5, 45.31.40.00-1, 71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9, 71.51.00.00-6, 51.30.00.00-5, 32.41.21.10-8, 32.41.80.00-6, 32.58.10.00-9, 32.26.00.00-3, 32.42.00.00-3, 32.42.20.00-7, 32.42.40.00-1, 30.20.00.00-1, 80.51.00.00-2, 72.40.00.00-4, 72.41.00.00-7, 72.41.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

< >Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.03.2015.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

< >Viatelecome Sp. z o.o., Ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.Sotronic Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4661866,67 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

< >Cena wybranej oferty: 5647500,00Oferta z najniższą ceną: 5547300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5647500,00Waluta: PLN.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


Internet/39/2014                                                                                                                          Walim, 24.02.2015 r.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty wykonawcy wybranego oraz o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lutego 2015 r. (sygn. akt: KIO 174/15), Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13 - II postępowanie", odrzuca ofertę konsorcjum: SYMETRA Wojciech WielogórskizBuska Zdrój/ STIMO NIEDZIELSKI Spółka Jawna z Krosna oraz dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

UZASADNIENIE:

          Powyższe następuje w związku z odwołaniem wniesionym w dn. 28.01.2015 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez konsorcjum firm: Viatelecome Sp. z o.o., Wrocław oraz Sotronic Sp. z o.o., Balice. W odwołaniu podniesiono m. in. zarzuty nieskutecznego zastrzeżenia części dokumentów oraz nieudostępnienie informacji z oferty wykonawcy wybranego,  nieodrzucenie oferty wykonawcy wybranego, którego oferta sprzeczna jest z SIWZ, naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wezwanie do uzupełnienia zał. nr 9 do SIWZ, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, naruszenie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp poprzez nie wykluczenie wykonawcy, który nie dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie, niezgodnej z przepisami czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.  

          Krajowa Izba Odwoławcza (wyrok z dn. 11 luty 2015 r./ sygn.. akt: KIO 174/15) po rozpoznaniu na rozprawie w dn. 10 luty 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Viatelecome Sp. z o.o., Wrocław - lider konsorcjum oraz Sotronic Sp. z o.o., Balice - członek konsorcjum w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Gminę Walim, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SYMETRA Wojciech Wielogórski, Busko Zdrój - lider konsorcjum oraz STIMO NIEDZIELSKI Spółka Jawna, Krosno - członek konsorcjum, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzekła uwzględnienie odwołania, nakazanie zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenie wykonawcy wybranego oraz ponowny wybór najkorzystniejszej oferty. Za zasadną uznano podniesioną w odwołaniu kwestię nie dołączenia do oferty wybranego wykonawcy załącznika nr 9 tj. tabeli zgodności, co powinno skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ust. Pzp. W pozostałym zakresie zarzuty odwołującego były spóźnione, wobec czego co do zastrzeżenia tajemnicy wykazu osób, usług tabeli zgodności Izba nie rozpatrywała zasadności braku ich odtajnienia. Izba nie rozpatrywała również zasadności zarzutów, co do braku osoby posiadającej wymagany certyfikat, jak i co do wymaganych parametrów radiolinii oraz komputerów PC (w ostatnim przypadku z racji wycofania zarzutu na rozprawie).

Tym samym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp, Zamawiający informuje, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum firm:

Viatelecome Sp. z o.o.

Ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław

Sotronic Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryteriach oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena brutto oraz termin realizacji zamówienia określonego w §4 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 SIWZ.

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 09.03.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, Walim.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

Lp

 

Nazwa Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w §4 ust. 1

pkt 1.2 i 1.3 SIWZ

Punkty

1

 

Konsorcjum firm:

Viatelecome Sp. z o.o.

Ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław

Sotronic Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice

 

5 647 500,00

8 miesięcy od dnia podpisania umowy

100

 

2

 

 

Konsorcjum firm:

SYMETRA Wojciech Wielogórski

Ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój

STIMO NIEDZIELSKI Sp. J.

Ul. Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno

 

-

-

-

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 2 tj. ofertę złożoną przez konsorcjum firm:SYMETRA Wojciech WielogórskizBuska Zdrój i STIMO NIEDZIELSKI Spółka Jawna z Krosna.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, ponieważ wykonawca nie załączył do oferty wypełnionego załącznika nr 9 tj. tabeli zgodności, a tym samym nie zaoferował zamawiającemu przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert.

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman


Internet/39/2014                                                                                                              Walim, 26.01.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Internet/39/2014

Nazwa zadania: "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13 - II postępowanie"

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że po  unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w dn. 19.01.2015 r. i po ponownej ocenie złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 2) złożoną przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum firm:

SYMETRA Wojciech Wielogórski

Ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój

 

STIMO NIEDZIELSKI Spółka Jawna

Ul. Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryteriach oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena brutto oraz termin realizacji zamówienia określonego w §4 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 SIWZ.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 06.02.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

 

 

 Cena oferty brutto

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §4 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 SIWZ

 

Punkty

1

 

Konsorcjum firm:

Viatelecome Sp. z o.o.

Ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław

Sotronic Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice

 

5 647 500,00

8 miesięcy od dnia podpisania umowy

98,58

 

2

 

 

Konsorcjum firm:

SYMETRA Wojciech Wielogórski

Ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój

STIMO NIEDZIELSKI Spółka Jawna

Ul. Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno

 

5 547 300,00

8 miesięcy od dnia podpisania umowy

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak


Internet/39/2014                                                                                         Walim, 19.01.2015 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty


Działając na podstawie art. 7 ust.1 i art.181 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.759 ze zm.) w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę , Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność i ocenę wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanej w dniu 09.01.2015 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13 - II postępowanie".


Uzasadnienie :
Dnia 13.01.2015 r. Wykonawca - uczestnik postępowania poinformował Zamawiającego o niezgodnym z warunkami przetargowymi wyborze oferty konsorcjum firm: SYMETRA Wojciech Wielogórski z Buska Zdrój  oraz STIMO NIEDZIELSKI Spółka Jawna z Krosna. Wnosząc informację Wykonawca przekazał Zamawiającemu, że wybrana oferta jako najkorzystniejsza zawiera braki w składanych dokumentach, które były wymagane przez Zamawiającego.

Podstawa prawna:

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 października 2012 r. (sygn. KIO 2037/12, KIO 2047/12).

Zdaniem KIO zamawiający jest do tego uprawniony jeśli dostrzeże, iż uprzednio popełnił błąd wybierając oferty, lub dokonując inne czynności postępowania z naruszeniem ustawy. Źródłem takiej interpretacji jest wykładnia celowościowa PZP, zgodnie z którą celem wszczęcia i prowadzenia każdego postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie ważnej oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

Internet/39/2014                                                                                                              Walim, 09.01.2015 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Internet/39/2014

Nazwa zadania: "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13 - II postępowanie"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 2) złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

SYMETRA Wojciech Wielogórski

Ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój

STIMO NIEDZIELSKI Spółka Jawna

Ul. Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryteriach oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena brutto oraz termin realizacji zamówienia określonego w §4 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 SIWZ.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 20.01.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 8.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §4 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 SIWZ

Punkty

1

Konsorcjum firm:

Viatelecome Sp. z o.o.

Ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław

Sotronic Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice

5 647 500,00

8 miesięcy od dnia podpisania umowy

98,58

2

Konsorcjum firm:

SYMETRA Wojciech Wielogórski

Ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój

STIMO NIEDZIELSKI Spółka Jawna

Ul. Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno

5 547 300,00

8 miesięcy od dnia podpisania umowy

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


UWAGA !!!

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi, jednocześnie przedłużając termin składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania z dn. 13.11.2014 r., zmieniony załącznik nr 1 tj. PFU oraz informacje o zmianie terminów składnia ofert, dostępne są w załącznikach zamieszczonych u dołu strony pn. "Odpowiedzi na pytania z dn. 13.11.2014 r. oraz "Zmiana zał. nr 1 PFU".

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 351694-2014 z dnia 2014-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
1. Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Walim, w tym między innymi: 1.1) Zadanie 1: a) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci bezprzewodowej LTE, w tym projektów...
Termin składania ofert: 2014-12-03


 

Internet/39/2014                                                                                       Walim, 18.11.2014 r.

 

Numer ogłoszenia: 377836 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 351694 - 2014 data 22.10.2014 r.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat..

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

 


Internet/39/2014                                                                                 Walim, dn. 04.11.2014 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.11.2014 r. do zamawiającego wpłynęło odwołanie złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13 - II postępowanie".

W związku z powyższym wzywamy wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego  w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Treść odwołania w załączeniu

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

UWAGA!!!

W dn. 27.10.2014 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowany załącznik nr 1 tj. Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) dostępne są w załącznikach u dołu strony.

 


 

Internet/39/2014                                                                                                  Walim, 22.10.2014 r.

 

Walim: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13 - II postępowanie
Numer ogłoszenia: 351694 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13 - II postępowanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Walim, w tym między innymi: 1.1) Zadanie 1: a) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci bezprzewodowej LTE, w tym projektów budowlano-wykonawczych wież i pozostałych konstrukcji wsporczych. b) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej odcinków sieci światłowodowej układanych w ziemi i/lub podwieszanych na słupach linii energetycznych niskiego napięcia. c) Uzyskanie prawem wymaganych zgód, pozwoleń, dokonanie zgłoszeń koniecznych do budowy projektowanej infrastruktury w tym uzyskanie zgody UKE na świadczenie usług bezpłatnego dostępu do internetu dla beneficjentów projektu (gospodarstwa domowe oraz jednostki publiczne podległe Gminie) wraz z uruchomieniem hot spotów. 1.2) Zadanie nr 2: a) Budowa na podstawie wykonanej dokumentacji wież i innych konstrukcji wolnostojących dla stacji bazowych i punktów retransmisyjnych. b) Budowa konstrukcji wsporczych w obiektach gdzie zlokalizowane zostaną węzły dostępowe sieci bezprzewodowej. 1.3) Zadanie nr 3: a) Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń głównego punktu dystrybucyjnego (GPD). b) Dostawa instalacja i uruchomienie systemów transmisji bezprzewodowej, tj. linii radiowych szkieletu sieci, systemu dostępowego punkt-wielopunkt LTE, stacji dostępowych Wi-Fi, punktów Hot-Spot, linii radiowych węzłów WN, sieci LAN w jednostkach użyteczności publicznej oraz terminali radiowych systemu LTE, terminali Wi-Fi. c) Budowa odcinków sieci światłowodowej łączącej wybrane jednostki Zamawiającego. 1.4) Zadanie nr 4: a) Dostawa i uruchomienie komputerów klasy PC wraz z systemem operacyjnym oraz wymaganym oprogramowaniem w miejscu zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych (BO) projektu wraz z ich instalacją i konfiguracją. b) Dostawa i uruchomienie w siedzibach jednostek użyteczności publicznej komputerów PC z systemem operacyjnym oraz wymaganym oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich instalacją i konfiguracją. c) Przeprowadzenie szkoleń dla 300 Beneficjentów Ostatecznych. 1.5) Zadanie nr 5: a) Uruchomienie łącza dostępowego do sieci Internet o symetrycznej przepływności netto 100 Mb/s i utrzymanie go do dnia 31.12.2015 r. oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu klasy operatorskiej w tym ponoszenie opłat licencyjnych do UKE. b) Świadczenie usług serwisowych dostarczonego do sprzętu komputerowego w okresie od dnia jego dostarczenia, uruchomienia i instalacji do dnia 31.12.2015 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.30-4, 45.31.23.30-9, 45.23.23.32-8, 45.11.12.50-5, 45.31.40.00-1, 71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9, 71.51.00.00-6, 51.30.00.00-5, 32.41.21.10-8, 32.41.80.00-6, 32.58.10.00-9, 32.26.00.00-3, 32.42.00.00-3, 32.42.20.00-7, 32.42.40.00-1, 30.20.00.00-1, 80.51.00.00-2, 72.40.00.00-4, 72.41.00.00-7, 72.41.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 prowadzony w PKO BP SA o/Wałbrzych, z dopiskiem: Wadium - Oznaczenie sprawy: Internet/39/2014. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2)-5), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-5), należy złożyć wraz z ofertą, w odrębnej kopercie oznaczonej WADIUM Oznaczenie sprawy: Internet/39/2014. 7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Przy ustalaniu zaistnienia przesłanek z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający będzie opierał się na opinii Urzędu Zamówień Publicznych, która jest udostępniona pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;981;zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art._46_ust._4a_ustawy_-_prawo_zamowien_publicznych..html 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póżn. zmianami) potwierdzony aktualnym wpisem do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich: I. pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał co najmniej: a) jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie oraz budowę sieci dostępowych punkt-wielopunkt w technologii LTE, składających się z minimum 3 stacji bazowych, o wartości min. 500 000 zł brutto; b) jedno zamówienie obejmujące budowę, uruchomienie i utrzymanie przez okres co najmniej 1 roku sieci szerokopasmowej w której uruchomiono co najmniej: 1 linie radiową w wysokim paśmie nielicencjonowanym (powyżej 16 GHz) lub licencjonowanym, 3 sektorów radiowych systemu dostępowego punkt-wielopunkt w paśmie licencjonowanym (LTE lub WiMAX lub LMDS), 3 sektory systemu dostępowego punkt-wielopunkt w paśmie nielicencjonowanym (Wi-Fi), łącze dostępowe do sieci Internet o przepływności co najmniej 20 Mb/s, o wartości tego zamówienia co najmniej 500 000 zł brutto; c) jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie 1 wolnostojącej wieży radiokomunikacyjnej, przy czym wysokość powinna wynosić nie mniej niż 30m; II. trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał co najmniej: a) jedno zamówienie polegające na dostawie co najmniej 100 komputerów osobistych klasy PC; b) jedno zamówienie polegające na instalacji w siedzibie użytkownika co najmniej 50 zestawów abonenckich złożonych z komputera osobistego klasy PC i radiowego terminala dostępowego
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje poniższymi osobami: a) projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 1 osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należąca do właściwej izby samorządu zawodowego, b) Projektant w branży telekomunikacyjnej co najmniej 1 osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, którezostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkfunkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należąca do właściwej izby samorządu zawodowego, ponadto posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych w technologii bezprzewodowej c) Projektant w branży instalacyjnej co najmniej 1 osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz należąca do właściwej izby samorządu zawodowego, d) Kierownik budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej co najmniej 1 osoba dysponująca uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz należąca do właściwej izby samorządu zawodowego e) Kierownik projektu co najmniej 1 osoba posiadającą praktyczną i teoretyczną znajomość metodyk zarządzania projektami potwierdzoną udziałem w charakterze kierownika projektu w co najmniej 2 projektach IT, w tym w co najmniej jednym o wartości powyżej 2.000.000,00 zł f) Specjalista ds. montażu, konfiguracji i obsługi zaoferowanej technologii LTE co najmniej 2 osoby posiadające doświadczenie wynikające z udziału w min. 1 projekcie obejmującym montaż, konfigurację i obsługę urządzeń pracujących w technologii LTE oraz posiadające certyfikat autoryzacyjny potwierdzający udział w szkoleniu w zakresie konfiguracji oferowanej platformy LTE wystawiony przez producenta oferowanej platformy LTE g) Specjalista ds. szkoleń w zakresie technologii LTE co najmniej 1 osoba posiadające certyfikaty autoryzacyjne producenta zaoferowanego systemu LTE do prowadzenia szkoleń dla użytkownika końcowego h) Specjalista ds. montażu, konfiguracji i obsługi zaoferowanej technologii linii radiowychco najmniej 2 osoby posiadające doświadczenie wynikające z udziału w min. 1 projekcie obejmującym montaż, konfigurację i obsługę linii radiowych w wysokim paśmie nielicencjonowanym (powyżej 16 GHz) oraz posiadające certyfikat autoryzacyjny potwierdzający udział w szkoleniu w zakresie konfiguracji oferowanych linii radiowych wystawiony przez producenta oferowanych linii radiowych i) Specjalista ds. szkoleń w zakresie technologii linii radiowych co najmniej 1 osoba posiadające certyfikaty autoryzacyjne producenta zaoferowanych linii radiowych do prowadzenia szkoleń dla użytkownika końcowego; Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba pełniła kilka funkcji. Niedozwolone jest łączenie funkcji Kierownika Projektu z innymi funkcjami
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2.000.000,00 zł, b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3.000.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §4 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 SIWZ - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: a) dopuszczalna jest zmiana technologii budowy gminnej infrastruktury dostępu do Internetu w przypadku braku możliwości zastosowania technologii wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu Umowy, b) dopuszczalna jest zmiana technologii budowy gminnej infrastruktury dostępu do Internetu w przypadku zastosowania rozwiązań nowocześniejszych wynikających z postępu technicznego, spełniających wymagania określone w przedmiocie Umowy, c) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania Umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający lub osoba trzecia, za której działania albo zaniechanie żadna ze stron nie odpowiada, d) dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), e) dopuszczalna jest zmiana przedstawicieli Stron Umowy pod warunkiem wykazania, że nowe osoby spełniają warunki określone w §16, f) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców w przypadku ich zmiany po uzyskaniu zgody zamawiającego na powyższą zmianę, g) dopuszczalny jest podział przedmiotu Umowy na większą liczbę zadań z odpowiednim podziałem wynagrodzenia w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu zgodnie z §3 ust 2, h) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, stawek procentowych podatku VAT. 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron Umowy i wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w samej umowie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad, dn. 03.12.2014 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman