UWAGA !!!

Zamawiający wprowadził zmiany w opisie przedmiotu zamówienia. U dołu strony dodano zaktualizowane w dn. 03.10.2014 r. załączniki. Ryś. nr 1 przestaje obowiązywać.

 


                                                                                                             

ZO-Chodnik/2/2014                                                                                Walim, dn. 29.09.2014 r.

                                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu pn.

 

"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2876D w Zagórzu Śląskim"

(nazwa zadania)

 

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest:

Szczegółowe informacje w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pn. "Opis przedmiotu zamówienia".

 

2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi : 2 lata

3. Termin wykonania zamówienia: 15.11.2014 r.

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) drogą pocztową lub faksem(nr faksu - 74 8494 355) do dnia 07.10.2014 r. godz. 17.00

5. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pan Roman Gawryś tel. 74 8494 351

6. Kryteriami oceny ofert są:

Cena - 100%

7. Wybór oferty nastąpi w dniu 08.10.2014 r.

8. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

Nie dotyczy

                                              

Załączniki:

1. Druk oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Walim

Adam Hausman