ZO-Wiaty/1/2014                                                                               Walim, dn. 13.10.2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

            W związku ze złożeniem ofert w postępowaniu pn. "Wiaty przystankowe" prowadzonym przez Wójta Gminy Walim, którego przedmiotem były: roboty budowlane / dostawy / usługi*, informuję, że w dn. 13.10.2014 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria jakimi były: cena - 100%.

            Najkorzystniejsząofertę, spośród ofert nieodrzuconych,za cenę15 327,03 zł brutto złożyła firma BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. Ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman


ZO-Wiaty/1/2014                                                                                    Walim, dn. 24.09.2014 r.

                                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu pn.

 

"Wiaty Przystankowe"

(nazwa zadania)

 

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych - szczegółowe informacje w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pn. "Opis przedmiotu zamówienia".

 

2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi : 2 lata

3. Termin wykonania zamówienia: 24.10.2014 r.

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) drogą pocztową lub faksem(nr faksu - 74 8494 355) do dnia 02.10.2014 r. godz. 15.30

5. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pan Roman Gawryś tel. 74 8494 351

6. Kryteriami oceny ofert są:

Cena - 100%

7. Wybór oferty nastąpi w dniu 03.10.2014 r.

8. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- gwarancja.

- wizualizacja przedmiotu zamówienia

                                              

Załączniki:

1. Druk oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Walim

Adam Hausman