Internet/31/2014                                                                    Walim dn.16.10.2014 r

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia BZP: 292090 - 2014, data zamieszczenia: 02.09.2014

 

Gmina Walim z siedzibą, przy ul. Bocznej 9 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13"zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 5.796.916,00 zł brutto.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego  do godz. 10:00 dnia 15 października 2014 roku wpłynęła następująca oferta:

 

L.P.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena zł brutto

1

Konsorcjum firm:


SYMETRA Wojciech Wielogórski

STIMO NIEDZIELSKI Spółka Jawna

Ul. Kilińskiego 16
28-100 Busko Zdrój

Ul. Sikorskiego 11A
38-400 Krosno

6.150.000,00

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Kier. Ref. RiGG

Marianna Gałkowska


UWAGA !!!

Odpowiedź na pytanie z dn. 08.09.2014 r.

 

Pyt. Nr 1 W związku z ogłoszonym przetargiem na zaprojektowanie i budowę infrastruktury, proszę o uzupełnienie informacji na temat koncepcji zawartej na rysunku W-1. Informacja o rysunku zawarta jest w pliku Zał. nr 7 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf na stronie 6. Niestety na stronie internetowej brak wspomnianego załącznika.

 

Odp. Nr 1 Załącznik dodano na stronie www.bip.walim.pl

 


Internet/31/2014                                                                                                 Walim, 02.09.2014 r.

 

 

Walim: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13
Numer ogłoszenia: 292090 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-02-264/13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę sieci w technologii pod klucz wraz jej utrzymaniem w okresie 60 miesięcy od daty odbioru oraz dostawę i serwisowanie wyposażenia beneficjentów ostatecznych. Zakres zamówienia został podzielony na poszczególne zadania wykonawcze: Zadanie 1 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci bezprzewodowej LTE, w tym projektów budowlano-wykonawczych wież i pozostałych konstrukcji wsporczych. 2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej odcinków sieci światłowodowej układanych w ziemi i lub podwieszanych na słupach linii energetycznych niskiego napięcia. 3. Uzyskanie prawem wymaganych zgód, pozwoleń, dokonanie zgłoszeń koniecznych do budowy projektowanej infrastruktury w tym uzyskanie zgody UKE na świadczenie usług bezpłatnego dostępu do internetu dla beneficjentów projektu (gospodarstwa domowe oraz jednostki publiczne podległe Gminie) wraz z uruchomieniem hot spotów. Zadanie 2 1. Budowa na podstawie wykonanej dokumentacji wież i innych konstrukcji wolnostojących dla stacji bazowych i punktów retransmisyjnych. 2. Budowa konstrukcji wsporczych w obiektach gdzie zlokalizowane zostaną węzły dostępowe sieci bezprzewodowej. Zadanie 3 1. Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń głównego punktu dystrybucyjnego (GPD). 2. Dostawa instalacja i uruchomienie systemów transmisji bezprzewodowej, tj. linii radiowych szkieletu sieci, systemu dostępowego punkt-wielopunkt LTE, stacji dostępowych Wi-Fi, punktów Hot-Spot, linii radiowych węzłów WN, sieci LAN w jednostkach użyteczności publicznej oraz terminali radiowych systemu LTE, terminali Wi-Fi. 3. Budowa odcinków sieci światłowodowej łączącej wybrane jednostki Zamawiającego. Zadanie 4 1. Dostawa i uruchomienie komputerów klasy PC wraz z systemem operacyjnym 5 oraz wymaganym oprogramowaniem w miejscu zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych (BO) projektu wraz z ich instalacją i konfiguracją. 2. Dostawa i uruchomienie w siedzibach jednostek użyteczności publicznej komputerów PC z systemem operacyjnym oraz wymaganym oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich instalacją i konfiguracją. 3. Przeprowadzenie szkoleń dla 300 Beneficjentów Ostatecznych. Zadanie 5 1. Uruchomienie łącza dostępowego do sieci Internet o symetrycznej przepływności netto 100 Mb/s i utrzymanie go do dnia 31.12.2015 r. oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu klasy operatorskiej w tym ponoszenie opłat licencyjnych do UKE. 2. Świadczenie usług serwisowych dostarczonego sprzętu komputerowego w okresie od dnia jego dostarczenia, uruchomienia i instalacji do dnia 31.12.2015 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 45.23.23.30-4, 45.31.23.30-9, 45.23.23.32-8, 45.11.12.50-5, 45.31.40.00-1, 71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9, 71.51.00.00-6, 51.30.00.00-5, 32.41.21.10-8, 32.41.80.00-6, 32.58.10.00-9, 32.26.00.00-3, 32.42.00.00-3, 32.42.20.00-7, 32.42.40.00-1, 72.61.10.00-6, 80.51.00.00-2, 72.40.00.00-4, 72.41.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 prowadzony w PKO BP SA o/Wałbrzych, z dopiskiem: Wadium - Oznaczenie sprawy: Internet/31/2014. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2)-5), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-5), należy złożyć wraz z ofertą, w odrębnej kopercie oznaczonej WADIUM Oznaczenie sprawy: Internet/31/2014. 7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Przy ustalaniu zaistnienia przesłanek z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający będzie opierał się na opinii Urzędu Zamówień Publicznych. 8. Zamawiajacy informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póżn. zmianami) potwierdzony aktualnym wpisem do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich: I. pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał co najmniej: 4.C..a) jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie oraz budowę sieci dostępowych punkt-wielopunkt w technologii LTE, składających się z minimum 3 stacji bazowych, o wartości min. 1 000 000 zł brutto; 4.C..b) jedno zamówienie obejmujące budowę, uruchomienie i utrzymanie przez okres co najmniej 1 roku sieci szerokopasmowej w której uruchomiono łącznie co najmniej: 3 linie radiowe w wysokim paśmie nielicencjonowanym (powyżej 16 GHz), 5 sektorów radiowych systemu dostępowego punkt-wielopunkt w paśmie licencjonowanym (LTE lub WiMAX lub LMDS), 10 sektorów systemu dostępowego punkt-wielopunkt w paśmie nielicencjonowanym (Wi-Fi), system megapikselowego monitoringu wizyjnego IP dla ochrony 6 rozproszonych geograficznie obiektów transmisyjnych, łącze dostępowe do sieci Internet o przepływności co najmniej 20 Mb/s, o wartości tego zamówienia co najmniej 1 000 000 zł brutto; 4.C..c) jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie 2 wolnostojących wież radiokomunikacyjnych, przy czym wysokość jednej z nich powinna wynosić nie mniej niż 30m; II. trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał co najmniej: a) jedno zamówienie polegające na dostawie co najmniej 150 komputerów osobistych klasy PC; b) jedno zamówienie polegające na instalacji w siedzibie użytkownika co najmniej 150 zestawów abonenckich złożonych z komputera osobistego klasy PC i radiowego terminala dostępowego
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje poniższymi osobami: 3.C.a) projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 1 osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz (ii) należąca do właściwej izby samorządu zawodowego, 3.C.b) Projektant w branży telekomunikacyjnej co najmniej 1 osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkfunkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należąca do właściwej izby samorządu zawodowego, ponadto posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych w technologii bezprzewodowej 3.C.c) Projektant w branży instalacyjnej co najmniej 1 osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz należąca do właściwej izby samorządu zawodowego, 3.C.d) Kierownik budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej co najmniej 1 osoba dysponująca uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz należąca do właściwej izby samorządu zawodowego 3.C.e) Kierownik projektu co najmniej 1 osoba posiadającą praktyczną i teoretyczną znajomość metodyk zarządzania projektami potwierdzoną udziałem w charakterze kierownika projektu w co najmniej 2 projektach IT, w tym w co najmniej jednym o wartości powyżej 2.000.000,00 zł 3.C.f) Specjalista ds. montażu, konfiguracji i obsługi zaoferowanej technologii LTE co najmniej 2 osoby posiadające doświadczenie wynikające z udziału w min. 1 projekcie obejmującym montaż, konfigurację i obsługę urządzeń pracujących w technologii LTE oraz posiadające certyfikat autoryzacyjny potwierdzający udział w szkoleniu w zakresie konfiguracji oferowanej platformy LTE wystawiony przez producenta oferowanej platformy LTE 3.C.g) Specjalista ds. szkoleń w zakresie technologii LTE co najmniej 1 osoba posiadające certyfikaty autoryzacyjne producenta zaoferowanego systemu LTE do prowadzenia szkoleń dla użytkownika końcowego 3.C.h) Specjalista ds. montażu, konfiguracji i obsługi zaoferowanej technologii linii radiowych co najmniej 2 osoby posiadające doświadczenie wynikające z udziału w min. 1 projekcie obejmującym montaż, konfigurację i obsługę linii radiowych w wysokim paśmie nielicencjonowanym (powyżej 16 GHz) oraz posiadające certyfikat autoryzacyjny potwierdzający udział w szkoleniu w zakresie konfiguracji oferowanych linii radiowych wystawiony przez producenta oferowanych linii radiowych 3.C.i) Specjalista ds. szkoleń w zakresie technologii linii radiowych co najmniej 1 osoba posiadające certyfikaty autoryzacyjne producenta zaoferowanych linii radiowych do prowadzenia szkoleń dla użytkownika końcowego; Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba pełniła kilka funkcji. Niedozwolone jest łączenie funkcji Kierownika Projektu z innymi funkcjami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2.000.000,00 zł, b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3.000.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: a) dopuszczalna jest zmiana technologii budowy gminnej infrastruktury dostępu do Internetu w przypadku braku możliwości zastosowania technologii wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu Umowy, b) dopuszczalna jest zmiana technologii budowy gminnej infrastruktury dostępu do Internetu w przypadku zastosowania rozwiązań nowocześniejszych wynikających z postępu technicznego, spełniających wymagania określone w przedmiocie Umowy, c) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania Umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający lub osoba trzecia, za której działania albo zaniechanie żadna ze stron nie odpowiada, d) dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), e) dopuszczalna jest zmiana przedstawicieli Stron Umowy pod warunkiem wykazania, że nowe osoby spełniają warunki określone w §16, f) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców w przypadku ich zmiany po uzyskaniu zgody zamawiającego na powyższą zmianę, g) dopuszczalny jest podział przedmiotu Umowy na większą liczbę zadań z odpowiednim podziałem wynagrodzenia w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu zgodnie z §3 ust 2, h) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, stawek procentowych podatku VAT. 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron Umowy i wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w samej umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9,58-320 Walim, sala narad,

dn. 15.10.2014 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman